Standpunten CDA

Inleiding
De afgelopen vier jaar was Team CDA Westervoort met afstand de grootste fractie in de Westervoortse gemeenteraad. We waren met twee wethouders vertegenwoordigd in het college van B&W en hebben daarom veel van de punten uit ons vorige verkiezingsprogramma in samenwerking met onze coalitiepartners kunnen realiseren. Wij wijzen daarbij graag op de volgende successen:
• Behoud van de zelfstandigheid van Westervoort als gemeente. Zonder de glasheldere inzet van het CDA en de niet mis te vatten stem van de kiezers zou de gemeente Westervoort per 1 januari 2018 zeer waarschijnlijk zijn opgegaan in een fusie met één of meerdere buurgemeenten.

• Versterking van de bestuurskracht van de zelfstandig gebleven gemeente Westervoort via een fusie van het ambtenarenapparaat van de gemeente Westervoort met die van de gemeente Duiven (de zogeheten ambtelijke fusie).

• Behoud van de Westervoortse bibliotheekvoorziening door de aankoop van het bibliotheekgebouw en de meerjarige verhuur daarvan aan de bibliotheek zelf en de gemeenschappelijke automatiseringsdienst van de Liemerse gemeenten.

• Het op de kaart zetten van de Westervoortse ZZP-ers als doelgroep waar de gemeente in haar beleidsplannen meer rekening mee moet houden dan voorheen. Dit heeft onder andere geresulteerd in de opening van een speciaal ondernemerscentrum voor ZZP-ers en andere ondernemers.

• Een intensievere begeleiding van mensen zonder werk door via verhoogde inzet op nieuwe re-integratietrajecten en de verhoogde samenwerkingsinspanningen in de regio van overheid, onderwijs en ondernemers.

• Meer aandacht voor de moeilijke situatie van Westervoortse jongeren op de plaatselijke huurwoningmarkt. Vivare en andere beleidsmakers zijn inmiddels voldoende bewust gemaakt van de achterstandsituatie van Westervoortse jongeren. Ook zijn concrete plannen in voorbereiding om nieuwe woonruimte te realiseren die speciaal voor Westervoortse jongeren zal zijn gereserveerd.

• Afgezien van de jaarlijkse prijsindexatie zijn de gemeentelijke belastingen en heffingen de afgelopen jaren niet verhoogd. Daardoor is de belastingdruk voor de gemiddelde Westervoorter inmiddels de laagste in de gehele Liemers.

• Niettemin zijn de Westervoortse financiën goed op orde gebleven, zijn de financiële buffers van de gemeente uitstekend evenals het meerjarig financieel perspectief.

• Aan de subsidies van de Westervoortse verenigingen is niet getornd.

• Ons armoedebeleid is in vergelijking met andere gemeenten intensief en royaal.

• Ondanks de ons van hogerhand opgelegde bezuinigingen is de maatschappelijke zorg voor onze ouderen goed en op een betaalbaar niveau gebleven.

• Dankzij de steun van het CDA is de niet langer tegen te houden winkelopening op zondag in het belang van kleine ondernemers beperkt gebleven tot het tijdvak van 14 tot 18 uur.

• Door inzet van de CDA gemeenteraadsfractie is de verfraaiing en vergroening van de Brugweg als toegangspoort van de Liemers tot stand gekomen.

• Mede dankzij de inzet van het CDA is Westervoort met de herinrichting van de Dorpstraat/Hamersestraat en de Brouwerslaan weer een stukje mooier geworden.

Westervoort mooier, actiever en zorgzamer
Ook de komende vier jaar zou Team CDA Westervoort graag weer als grootste fractie in de gemeenteraad bestuursverantwoordelijkheid willen dragen. Met het nu voorliggende verkiezingsprogramma als inzet willen we concreet invulling geven aan onze belofte aan de kiezer: Westervoort blijvend zelfstandig, mooier, zorgzamer en actiever! We beschikken over een krachtige kandidatenlijst met nieuwe en zeer bekwame krachten op verkiesbare posities. In nauwe samenspraak met inwoners uit alle geledingen van de Westervoortse samenleving hebben we tal van concrete actiepunten geformuleerd waarmee we van Westervoort de komende jaren echt een mooier, actiever en zorgzamere dorpsgemeenschap kunnen maken. Wij houden de kiezer daarbij geen vage ideaalbeelden of abstracte maatschappijvisies voor, maar concrete proposities waarmee een nieuw college de komende jaren direct aan de slag kan.

Dit alles doet Team CDA Westervoort vanuit het christelijke normen- en waardenpatroon dat we van thuis in onze opvoeding hebben meegekregen. Vanuit een diepe verbondenheid met en liefde voor dat unieke dorp waaraan wij met heel ons hart en ziel zijn verknocht. Dat dorp dat ondanks alle druk van buiten nog steeds bestuurlijk zelfstandig is, zijn zaakjes tot op de dag van vandaag prima voor elkaar heeft en ondanks haar geringe grootte belangrijke bestuurlijke posities in verschillende grote regionale samenwerkingsverbanden heeft. Als Team CDA Westervoort zijn we overtuigd voorstander van de gedachte ‘think small first’ en geloven we heilig in de kracht van een klein, flexibel, innovatief, eigenwijs, zonder opsmuk en dicht bij de inwoners bestuurd Westervoort. Dat leidt tot meer betrokkenheid van iedereen en daardoor tot beleid dat meer aansluit op de wensen van de inwoners van Westervoort. Tot het moment dat ooit mocht blijken dat Westervoort zichzelf en haar inwoners tekort zou doen door een bestuurlijk zelfstandige gemeente te blijven, zal Team CDA Westervoort voor behoud van die zelfstandigheid blijven strijden.

Hoewel we volop mee zullen draaien en verantwoordelijkheid zullen nemen in alle samenwerkingsverbanden die er met de ons omringende gemeenten bestaan, blijft Team CDA Westervoort vóór alles 100% lokaal. Zonder een groot en krachtig CDA dat de leiding kan nemen in de vorming van de nieuwe coalitie, bestaat er nog steeds een gerede kans dat andere partijen na deze verkiezingen pogingen gaan ondernemen om Westervoort als één van de vele dorpskernen op te laten gaan in een liefst zo groot mogelijke Liemerse gemeente. De eerste slag voor behoud van gemeentelijke zelfstandigheid is vier jaar geleden gewonnen. Maar de dreiging van binnen en van buiten om deze strijd alsnog te verliezen blijft onverminderd groot. Als 100% lokale partij wil Team CDA Westervoort baas in eigen dorp blijven en in nauwe samenwerking met alle bij Westervoort betrokken inwoners Westervoort mooier, actiever en zorgzamer maken. Dit document wil aangeven hoe wij dat de komende vier jaar denken te gaan doen.

Belangrijk thema voor Team CDA in de komende bestuursperiode is, dat we Westervoort op verschillende manieren voor inwoners en bezoekers echt een mooier aanzicht willen geven. Concrete maatregelen hiervoor treft u verderop in dit programma. Behalve mooier willen we Westervoort echter ook zorgzamer en actiever maken. Samen met de inwoners willen we daarbij een verbinding proberen te maken tussen de activiteiten van de vele verenigingen met die van de gemeentelijke aandachtsgebieden van zorg en maatschappelijk welzijn.

De samenkomst en activiteiten van mensen in sportieve en culturele verenigingen vormt een belangrijk fundament van onze dorpsgemeenschap. Het verenigingsleven houdt mensen lichamelijk en maatschappelijk actief. Het laat ze andere mensen ontmoeten en daarmee interacteren. In die zin kunnen verenigingen naar onze mening een wezenlijke rol spelen in het welzijnsbeleid van de gemeente. Daar waar verenigingen voor de uitvoer van hun activiteiten nu vooral aanspraak maken op subsidies die beschikbaar zijn gesteld voor sport en cultuur, ziet het CDA goede mogelijkheden voor die verenigingen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen die worden gefinancierd vanuit de veel ruimer beschikbare subsidiegelden voor zorg en welzijn. Dit vereist voor alle betrokken partijen een andere manier van denken, maar bij de juiste begeleiding en focus ziet Team CDA daar grote mogelijkheden voor verbinding van mensen en vernieuwing van het service aanbod voor de inwoners van Westervoort

Westervoort blijvend zelfstandig
Hiervoor is reeds aangegeven dat Team CDA Westervoort overtuigd voorstander is van een blijvend bestuurlijk zelfstandig Westervoort. Dankzij het samengaan van de ambtenarenkorpsen van Duiven en Westervoort in één nieuwe ambtelijke organisatie kunnen de bestuurders van Westervoort beschikken over de ondersteuning van een ambtenarenapparaat dat vergelijkbaar is met dat van de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Montferland en Zevenaar. Dankzij deze fusie beschikt het ambtelijk apparaat van Westervoort ons inziens over voldoende kwaliteit en veerkracht voor de taken waarvoor de gemeente zich gesteld ziet. Is de schaal voldoende groot om de hiervoor geconstateerde kwetsbaarheid als gevolg van verschillende éénmansposten ongedaan te maken. Tevens leidt de grotere schaalgrootte van het ambtenarenapparaat tot meer efficiency, verhoging van de deskundigheid van het ambtenarenapparaat en merkbare besparing op de personele kosten.

Na de ambtelijke fusie van Duiven en Westervoort vinden wij het belangrijk dat er in Westervoort als de kleinere gemeente van de twee een volledig geoutilleerd gemeentehuis blijft waar onze inwoners terecht kunnen voor paspoorten, rijbewijzen, contacten in verband met bijstandsverzoeken en dergelijke, vergunningaanvragen, ondernemerszaken en gesprekken met beleidsambtenaren en bestuurders.

Iedereen die voor de gemeente Westervoort werkt, moet er goed van doordrongen zijn dat onze inwoners onze klanten zijn. Dat wij ons om die reden altijd moeten afvragen wat deze klanten van ons verwachten, hoe we ze het beste van dienst kunnen zijn en op welke manieren we onze dienstverlening mogelijk verder kunnen verbeteren binnen de daarvoor ter beschikking staande formatie en middelen.

Om nog meer gevoel te krijgen bij wat de inwoners van hun gemeente en gemeentebestuur verwachten, wil Team CDA dat voor de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen klankbordgroepen van eigen inwoners worden samengesteld. Die klankbordgroepleden dienen liefst op persoonlijke titel zitting te nemen in de verschillende klankbordgroepen vanwege hun individuele betrokkenheid, ervaring of kennis van de betreffende materie. De wethouders van het nieuwe college zouden het door hen gevoerde en voor de toekomst voorgenomen beleid minimaal twee keer per jaar met de voor hun portefeuille ingestelde klankbordgroepen moeten bespreken. De bevindingen van deze klankbordgroepsessies dienen door de portefeuillehouders dan steeds schriftelijk te worden gedeeld met de collega-bestuurders, gemeenteraad en overige inwoners. Daarbij dienen de daaruit te leren lessen voor toekomstig beleid expliciet te worden benoemd.

Regionale samenwerking
Als gemeente werken we steeds nauwer samen met onze buurgemeenten in de Liemers, maar ook met die van de grotere regio Arnhem-Nijmegen. Op deze wijze proberen we samen krachtig invulling te geven aan de stevige opgaven die gemeenten hebben op het gebied van zorg, werk en inkomen van onze inwoners, het vervoer van kwetsbare inwonersgroepen en de economische ontwikkeling van onze regio. Maar ook aan de regionale opgaven op het gebied van veiligheid, gezondheid, onderwijs en wonen.

Gemeenteraden stellen regelmatig, dat door deze regionale samenwerkingsverbanden hun controle op de door die samenwerkingsverbanden uitgevoerde taken veel minder zou zijn geworden. Voorstanders van gemeentelijke herindeling betogen, dat de controlemogelijkheden van de raad op door samenwerkingsverbanden uitgevoerde taken groter zou zijn bij gemeentelijke herindeling tot één grote Liemerse gemeente. In de praktijk zijn de genoemde samenwerkingsverbanden echter een bestuurlijk gegeven waaraan ook door de grote gemeenten als Arnhem en Nijmegen actief wordt deelgenomen. De vorming van een grote Liemerse gemeente doet daar niets aan af. Het zou hooguit leiden tot opheffing van de nu bestaande gemeenschappelijke regeling in de Liemers voor de gezamenlijke sociale dienst RSD en de gedeelde automatiseringsdienst RID.

Binnen alle verschillende regionale samenwerkingsverbanden vervullen Westervoortse bestuurders een actieve en sturende rol. Daardoor kunnen zij de leden van de Westervoortse raad actief meenemen in tal van lopende zaken. Westervoortse gemeenteraadsleden zijn daardoor goed geïnformeerd en worden door hun bestuurders als gevolg actief in positie gebracht om heldere kaders te stellen aan nieuwe beleidsvoornemens. De daaruit voortvloeiende Westervoortse moties en zienswijzen worden regelmatig overgenomen door de raden van andere regiogemeenten.

Dankzij de centrale ligging in de regio, het nieuwe treinstation, de ruime gratis parkeergelegenheden en de actieve rol van Westervoortse bestuurders worden overigens steeds meer besluitvormende vergaderingen van de verschillende regionale samenwerkingsverbanden in het gemeentehuis van Westervoort gehouden. Samenwerking zit de kleinste gemeente van Nederland dus in het bloed en via onze regionaal actieve bestuurders en goed gewaardeerde vergaderaccommodaties is onze inbreng veel groter dan onze geringe gemeentegrootte zou doen vermoeden.

Bij de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden is het belangrijk dat de raad en de daarin vertegenwoordigde CDA fractie steeds heldere kaders aangeeft voor doelstelling en te behalen resultaten van de samenwerking. Daarbij is het belangrijk dat binnen samenwerkingsverbanden nog meer wordt gewerkt vanuit heldere en haalbare doelstellingen. Gezamenlijk onderkende kansen en bedreigingen dienen in hapklare brokken binnen duidelijk geformuleerde tijdvakken en de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten te worden opgepakt. Het grotere belang van alle deelnemende gemeenten dient daarbij uiteraard leidend te zijn. Maar dit neemt niet weg dat ieder samenwerkingsverband en de daarin vertegenwoordigde bestuurder steeds duidelijk aan gemeenteraad en inwoners moet kunnen aangeven wat de meerwaarde van de samenwerking voor Westervoort zal zijn en is geweest.

Veiligheid
Binnen de gemeente Westervoort moeten inwoners zich veilig en geborgen kunnen voelen. Via de prominente bestuursfunctie van onze burgemeester in het samenwerkingsverband van de Veiligheidsregio Midden Gelderland staan veiligheidsissues binnen het college van B&W altijd prominent op de agenda. En hoewel veiligheid door iedereen natuurlijk op geheel eigen wijze wordt ervaren, denken wij gerust te kunnen stellen dat Westervoort objectief gezien een veilig dorp is waar iedereen ’s avonds nog met een gerust gevoel over straat durft te gaan.

De overlast die enige jaren geleden werd veroorzaakt door enkele jeugdgroepen is door een intensieve aanpak van gemeente en politie met veel persoonlijk contact met jongeren en hun ouders verdwenen. Politie en wijkverenigingen werken nauw samen om inbrekers minder kans te geven. Whatsapp-alertgroepen van wijkbewoners kunnen daar in belangrijke mate toe bijdragen. De verdere uitbreiding daarvan naar andere wijken wil het CDA krachtig bevorderen. Een en ander zou wat ons betreft een belangrijk aandachtspunt moeten worden voor de gemeentelijke wijkcontactfunctionaris.

Het CDA wil dat de gemeente ten aanzien van veiligheidsissues actief in contact treedt met de inwoners. Anders dan via telefonische of schriftelijke meldingen aan het gemeentelijke Klant Contact Centrum moet de gemeente inwoners actief uitnodigen om aan te geven welke plekken in ons dorp zij als onveilig ervaren. Het gaat ons daarbij in dit verband dan niet zozeer om de verkeersveiligheid maar om de persoonlijke veiligheid van mensen. Wanneer deze plekken bij de gemeente eenmaal in beeld zijn, kan daarna worden bekeken welke maatregelen ter plaatse zouden kunnen worden genomen om de veiligheid aldaar te vergroten.

De veiligheid in ons dorp kan worden bedreigd door de steeds verder doorsluipende vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. De door criminelen met wietteelt, drugsproductie en daaruit voortvloeiende handel verdiende miljoenen moeten door hen op enig moment via ‘witwassing’ worden gelegaliseerd. Hiervoor openen zij nieuwe ondernemingen die bestaande bedrijven oneerlijke concurrentie aandoen. Hiervoor hebben zij vergunningen nodig van gemeenten en ook medewerking van bonafide ondernemers voor bijvoorbeeld huisvesting en andere noodzakelijke diensten. Eenmaal actief in een gemeente, verspreiden criminelen hun tentakels binnen de gemeenschap geleidelijk en steeds verder via bijvoorbeeld sponsoring van verenigingen of de werving van mensen voor snel geld opleverende werkzaamheden. Wie aldus eenmaal verstrikt raakt in het web van deze op eerste gezicht vaak lastig als zodanig te herkennen criminelen, komt daar vervolgens bijna niet meer uit. Om dit tegen te gaan is het belangrijk dat de gemeente net zo actief als nu blijft toetsen op antecedenten van zich nieuw meldende ondernemers, de door hun gevoerde activiteiten en de fiscale verantwoording van hun bedrijfsvoering.

Het gevoel van veiligheid in het dorp wordt ook bevorderd door schone straten, goede verlichting, in goede staat verkerend straatmeubilair en mensen die zich op straat en in de wijk aan de door ons gestelde regels houden. Actieve controle en handhaving is daarbij belangrijk. Daarom pleit het CDA voor uitbreiding van de bestaande handhavingscapaciteit op straat in de vorm van een extra BOAfunctionaris.

Wegen
De wegen in Westervoort zijn naar het oordeel van Team CDA op een goed peil. De laatste jaren zijn hierin belangrijke slagen gemaakt met de reconstructie van de Liemersallee/Parallelweg, de Dorpstraat/Hamersestraat en de buurt Schoolstraat, Ariënsstraat, Poelstraat, Oranjestraat, Klapstraat. Tegelijk met de planmatige vervanging van riolen zullen straten in Westervoort de komende jaren vernieuwd en op goed niveau worden gehouden.

Team CDA vindt het belangrijk dat naast de door professionals jaarlijks uitgevoerde inspecties naar de staat van onze wegen, er de komende coalitieperiode ook werk gemaakt gaat worden van de beleving van inwoners ten aanzien van de kwaliteit van wegen, fiets- en voetpaden in het dorp. Wij zouden graag zien dat jaarlijks een rapport van de subjectieve kwaliteitsbeleving van inwoners van de wegenkwaliteit in Westervoort wordt opgemaakt, vergezeld van de bevindingen en de daaruit mogelijk voortvloeiende acties van de verantwoordelijke wethouder.

Verkeer en vervoer
Team CDA Westervoort is verheugd dat anno 2018 iedere Westervoorter zonder al te veel vertraging ’s morgens het dorp kan verlaten naar zijn werk. De snelle groei van het (e-bike) fietsverkeer, de voor fietsers comfortabele fietssnelwegverbindingen en niet te vergeten het steeds intensiever gebruikte treinstation hebben daar een belangrijke bijdrage toe geleverd.

Niettemin zijn er toch een paar belangrijke knelpunten die Team CDA de komende coalitieperiode wil gaan aanpakken. De eerste is dan de onveilige verkeerssituatie bij de kruising van de Zuidelijke Parallelweg/Dorpsplein met de snelfietsroute bij het stationsgebied. Omwille van de overzichtelijkheid voor automobilisten en de veiligheid van fietsverkeer en scooters is Team CDA bereid om ter plaatse extra verkeersruimte vragende maatregelen te nemen die structurele oplossingen bieden, ook als daar substantieel hogere kosten aan verbonden zijn. Uiteraard hadden we liever gezien dat een en ander direct bij de eerste aanleg goed was geregeld. Maar de huidige praktijk met verschillende (bijna) ongelukken bewijst helaas, dat onder het motto beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald ingrijpender maatregelen nodig zijn.

Het doorgaande zware vrachtverkeer verkeer op de schitterend opnieuw ingericht Dorpstraat-Hamersestraat zouden wij graag teruggebracht willen zien. Team CDA zou de nieuwe portefeuillehouder verkeer graag de opdracht meegeven om daar praktische en haalbare maatregelen voor uit te werken.

Economisch beleid
Het economisch beleid heeft in Westervoort bestuurlijk gezien lange tijd niet de aandacht gehad die het verdiende. Het huidige college met twee ondernemers in haar gelederen heeft hierin verbetering proberen te brengen. Hoewel de publiciteit als gevolg van een aantal incidenten mogelijk een ander beeld wekte, heeft het huidige college echt zijn best gedaan om economische kwesties beter op de kaart te krijgen. Een en ander heeft geresulteerd in een regeling voor het daarvoor niet bestaande vestigingsbeleid van bedrijven in de woonwijk bij ondernemers aan huis.

Samen met Westervoortse ondernemers hebben we werk gemaakt van de revitalisatie van het plaatselijk bedrijventerrein het Ambacht. Op proactieve wijze heeft het college de relocatie mogelijk gemaakt van een door honderden Westervoorters bezochte sportschool die anders absoluut ons dorp zou hebben verlaten. In nauw overleg met de winkeliers is een beperkte zondagopenstelling overeengekomen. Last but not least is op initiatief van het CDA een bestaand schoolgebouw kostenneutraal omgevormd tot een ondernemerscentrum voor plaatselijke ZZP-ers en andere ondernemers. Verder hebben Westervoortse bestuurders een prominente rol gespeeld in het ontwikkelen en activeren van de samenwerking tussen overheid, onderwijsinstituten en ondernemers in de Liemers. Dit alles vanuit het besef dat de gemeente binnen haar mogelijkheden alles in het werk moet stellen om lokale en regionale ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De komende coalitieperiode dient deze nieuw ingeslagen weg te worden voortgezet. Als concreet nieuwe activiteiten wil Team CDA dan een onderzoek naar de mogelijkheden voor verdere economische ontwikkeling van het gebied rond het Westervoortse spoorwegstation. Aansluitend bij aan ons adres geuite zorgen van de marktkooplieden zouden we ook graag de mogelijkheden van een beter bezochte locatie voor de vrijdagsmarkt bekeken willen hebben.

Westervoort is gebaat bij een vitaal winkelcentrum de Wyborgh. Hoewel de gemeente geen directe invloed kan uitoefenen op de levensvatbaarheid en verhuurbaarheid van de daar aanwezige winkelruimtes, ziet Team CDA het als haar plicht om initiatieven van winkeliers en verhuurder ter verbetering van het vestigings- en ondernemersklimaat naar beste kunnen te faciliteren. Een studie naar een andere inrichting van het centrale dorpsplein zou daar mogelijk een bijdrage toe kunnen leveren. Doel daarvan zou dan moeten zijn om de aantrekkingskracht van het winkelcentrum op inwoners en consumenten te vergroten. In dat verband zou mogelijk kunnen worden gedacht aan de realisatie op het Dorpsplein van een overdekte markthal met permanente, betaalbare marktstalletjes voor ondernemers met een aanbod van producten dat aanvullend is aan dat van de Wyborgh winkeliers.

Onderwijs
Ten aanzien van het basisonderwijs in onze gemeente ziet Team CDA geen specifieke uitdagingen of opdrachten voor de komende bestuursperiode. Wat ons betreft is het daar business as usual, waarbij de gemeente vooral optreedt als facilitator voor accommodaties en veilige verkeersroutes bij en op weg naar de verschillende basisscholen. Team CDA maakt zich zorgen over de toenemende werkdruk, die ook docenten in ons dorp ervaren door de veel aandacht vragende zorgleerlingen in hun klassen als gevolg van de passend onderwijsregeling. Daar waar de gemeente via ons eigen Goed voor Elkaar Team de taak en verantwoordelijkheden van de leerkrachten in deze kan verlichten, hopen wij dat goede communicatie tussen scholen en het GVE Team tot de juiste dwarsverbanden en acties zal leiden.

Ter bevordering van een betere uitstroom van Westervoortse leerlingen in het vervolgonderwijs naar de arbeidsmarkt, zal de gemeente waar mogelijk deel moeten nemen in communicatie- en promotietrajecten die studenten willen interesseren voor studierichtingen, die opleiden tot beroepen en vaardigheden waarvoor in de regionale arbeidsmarkt grote behoefte bestaat. In dit verband zal Westervoort net als nu actief moeten blijven deelnemen aan het Liemerse Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt dat een zo goed mogelijke aansluiting nastreeft tussen het aanbod van regionale opleidingsinstituten en de behoefte van de arbeidsmarkt.

Op dit moment leven we in een tijd van economische hoogconjunctuur met groeiende personeelstekorten in specifieke arbeidsmarkt segmenten. Deze biedt unieke kansen om mensen in een uitkeringssituatie succesvol naar betaald werk te begeleiden. Hiervoor zullen in nauwe samenwerking tussen regionale sociale dienst, de werkgevers en onderwijsinstellingen op maat gesneden en verkorte opleidingstrajecten aan werkloze Westervoorters moeten worden aangeboden die goede kansen bieden op een betaalde baan bij een van de regionale werkgevers.

Westervoort actiever
Sport en bewegen krijgen in dit verkiezingsprogramma van Team CDA Westervoort een zeer prominente plaats. Ze zijn uitermate belangrijk om jeugdige maar vooral ook de snel groeiende groep Westervoorters in de 50 plus leeftijd gezond en maatschappelijk actief te houden. U vindt dat terug in onze verkiezingsslogan waarin we stellen dat we een blijvend zelfstandig Westervoort de komende bestuursperiode mooier, actiever en zorgzamer willen maken.

Daarom wil Team CDA de Westervoortse sportverenigingen zo goed mogelijk ondersteunen in hun belangrijke werk. Niet alleen door bestaande subsidies voor activiteiten en accommodaties op het huidige niveau te houden. Maar ook door te kijken of de gemeente activiteiten of programma’s kan faciliteren die de bestuurskracht van verenigingen kan ondersteunen. Mogelijk dat we daarmee op andere manieren dan via de bekende subsidiegelden het bestaande sportaanbod van verenigingen kunnen versterken of verbreden.

Westervoorters die sporten en bewegen werken actief aan hun eigen gezondheid. Ook komen ze door sport meer in contact met andere dorpsgenoten, wat allemaal positieve effecten zal hebben voor het welzijn en (toekomstige) zorgbehoefte van inwoners. Vanwege die verbondenheid van sport met de wereld van zorg en welzijn, moet de gemeente verenigingen actief gaan uitnodigen om nieuw service-aanbod te ontwikkelen dat mensen niet alleen lichamelijk maar ook sociaal in beweging houdt. Nieuw te ontwikkelen sport- en bewegingsproducten voor met name 50 plussers zouden nadrukkelijk in aanmerking moeten komen voor subsidies die nu veelal aan niet-sportorganisaties worden verstrekt voor preventieve zorgactiviteiten. Sportverenigingen hebben weinig tot geen ervaring met deze derde subsidiestromen. Daarom zou de gemeente die verenigingen actief op deze mogelijkheden moeten wijzen en ze mogelijk moeten faciliteren bij op preventieve zorg gerichte subsidieaanvragen of gemeentelijke aanbestedingen op dit gebied.

Westervoort zichtbaar mooier
Veel Westervoorters beoordelen de prestaties van de gemeente desgevraagd vooral op de staat van onderhoud, kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte in de gemeente. Vooral op dit gebied zou Team CDA de komende bestuursperiode extra slagen willen maken. Na alle verfraaiingen die de afgelopen jaren al hebben plaatsgevonden (denk daarbij bijvoorbeeld aan de vernieuwde Dorpstraat, de gerenoveerde parken Emmerik en Steenderens, de mooie bloemenperken op Emmerik en de hoek Klapstraat/Kerkstraat) willen we deze lijn nog actiever gaan doorzetten.

openbaar groen Kijkend naar het openbare groen in ons dorp, willen we dat de gemeente daarvoor geschikt geacht openbaar groen actief voor eigen aanplant en onderhoud aanbiedt aan daarin geïnteresseerde bewoners(groepen). Zonder dat dergelijke groenstroken bij de eigen tuin van inwoners worden getrokken, zou inwoners de mogelijkheid moeten worden geboden om ze van fraaiere en meer bij de smaak van de buurtbewoners passende beplanting te voorzien. Voorwaarde daarbij is uiteraard wel, dat de bewoners dat naar eigen smaak ingerichte groen vervolgens ook zelf gaan onderhouden. Daarbij zou het mogelijk moeten zijn om delen van het huidige budget voor groenonderhoud, dat bij onderhoud door eigen inwoners gaat dalen, te gebruiken voor de eenmalige bekostiging van de nieuwe aanplant.

Naar voorbeeld van de eerdere genoemde bloemenperken in de wijk Emmerik en aan de Klapstraat, moet worden bekeken of bestaande monotone hagen en struiken kunnen worden vervangen door fraaiere meerjarig bloeiende planten of grassoorten. Bij aanplant van nieuwe bomen wil Team CDA Westervoort meer inzetten op de doorgaans sterkere en beter bij ons klimaat passende inheemse boomsoorten dan op de meer exotische varianten.

De Brugweg zouden we als Westervoorts toegangspoort naar de Liemers ook aan de spoordijkzijde verder willen vergroenen en met nieuwe beplanting willen verfraaien. Ook zou op plaatsen ruimte moeten worden gemaakt voor speciale grasstroken met wilde bloemen die slechts sporadisch worden gemaaid.

verfraaiing van de wijken Behalve via de hiervoor genoemde maatregelen in het groen kan het aanzicht van Westervoort ook mooier worden gemaakt door uitvoering van de lang uitgestelde opknapbeurt van het viaduct aan de Liemersallee, beter bekend als ‘de Biddle brug’. Samen met spoorbeheerder ProRail willen we ook de mogelijkheden onderzoeken om het hoge spoorviaduct aan de Dorpstraat nou eindelijk eens van een mooie verfkleur te voorzien en daarna ’s avonds aan te lichten.

Wij zouden de mogelijkheid willen onderzoeken om de entree van alle wijken bij de belangrijkste toegangsweg van een uniek, een onverwoestbaar en bij de wijk passende ‘landmark’ te voorzien. Deze wijken-landmarks moeten met elkaar één samenhangend en herkenbaar geheel gaan vormen die Westervoort meer ‘smoel’ en eigen identiteit kunnen gaan geven. De bij de toegang van iedere wijk geplaatste landmarks moeten de passerende inwoner steeds het fijne gevoel gaan geven dat hij weer thuisgekomen is in de eigen vertrouwde buurt.

En wanneer we Westervoort mooi en leefbaar willen houden, dan zullen we alles in het werk moeten proberen te stellen om plaatsing van torenhoge windmolens door buurgemeenten op enkele honderden meters van de Westervoortse wijken te voorkomen.

Dorpsparken beleefbaar maken
Aansluitend bij de eerder genoemde voornemens om Westervoort mooier en actiever te maken, zou Team CDA ook geld vrij willen maken om onze parken meer beleefbaar te maken. Gebruikmakend van de mogelijkheden die het nieuwe in Westervoort te vestigen Leer- Werkcentrum van het ROC Rijn IJssel ons biedt, zouden wij met inzet van hun leerlingen/stagiaires meer activiteiten willen organiseren in de openbare parken Steenderens, Emmerik, de Schans en de ruimte bij zwembad De Waay. Hierbij kan worden gedacht aan (meer) spontane muziekoptredens in de open lucht, het spelen van kinderen op mobiele speeltoestellen, het organiseren van volleybal, badminton of (walking) voetbal partijtjes in de wijk, gratis groeps workout sessies, kampeerweekenden in eigen buurt, of de realisatie van een natuurijs schaatsbaan. Dit alles met als doel om meer gebruik te maken van de mooie ruimten die we hiervoor in Westervoort beschikbaar hebben en daarmee tegelijkertijd de inwoners meer mogelijkheden te bieden om elkaar op een andere manier te ontmoeten en zo ook meer met elkaar te verbinden.

Om dit alles te kunnen realiseren, is in ieder geval geld nodig voor de materialen en eenmalige voorzieningen die nodig zijn om genoemde activiteiten in de verschillende parken te kunnen organiseren. Inwoners en verenigingen met ideeën voor realisatie van een van de hiervoor genoemde of andere activiteiten moet een laagdrempelige mogelijkheid worden geboden om van een hiervoor in te stellen fonds gebruik te maken. Tevens zal moeten worden bezien of het in dit verband financieel haalbaar en wenselijk is om ter ondersteuning en stimulering van een en ander slim gebruik te maken van bestaande subsidieregelingen voor salariëring van zogeheten Combinatiefunctionarissen Sport en Buurtsportcoaches.

Geld voor initiatieven van inwoners
Zoals hiervoor op verschillende plaatsen is aangegeven, wil Team CDA de Westervoortse inwoners meer dan hiervoor, of misschien wel juist net als vroeger, weer veel meer betrekken bij het gemeentebestuur in zijn algemeen en de leefbaarheid van ons dorp in het bijzonder. Om mensen hiervoor ook daadwerkelijk de mogelijkheid en middelen te bieden, wil Team CDA op de gemeentebegroting jaarlijks € 25.000 reserveren om initiatieven van inwoners te ondersteunen. Wat ons betreft gelden daarbij de volgende voorwaarden:

• Het initiatief moet goed zijn onderbouwd via een uitgewerkt plan. • Van het initiatief moeten liefst zoveel mogelijk inwoners kunnen genieten. • Het geld mag uitsluitend worden aangewend voor de aankoop van materialen die voor realisatie van het idee zijn vereist. • In het plan moet worden aangegeven op welke wijze het voortbestaan van het initiatief voor de komende 5 jaar is geborgd. • Het initiatief moet buiten de sfeer van zorg en welzijn liggen, omdat daar al gemeentelijke subsidieregelingen voor bestaan

Iedereen doet mee
Op het moment van schrijven van dit verkiezingsprogramma zijn in Westervoort ruim 900 inwoners voor hun levensonderhoud afhankelijk van een uitkering in het kader van de werkloosheidswet, bijstand of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Veel van hen zitten thuis in de hoop op een nieuwe betaalde baan of hebben na meerdere teleurstellend verlopen sollicitaties misschien de hoop daarop zelfs laten varen.

Team CDA Westervoort wil liefst niemand van deze mensen thuis laten zitten. Wij willen iedere volwassen Westervoorter zonder werk via een opleiding, stagetraject, een arbeidsmatige dagbesteding of anderszins het recht op ontwikkeling, zelfontplooiing en het dagelijks contact met collega’s of andere mensen bieden. In plaats van te kijken naar de moeilijkheden op de arbeidsmarkt en mogelijke beperkingen van mensen, wil Team CDA dat veel meer gekeken wordt naar de mogelijkheden van mensen. Vertrouwend op de eigen kracht van mensen, het sociaal gevoel van regionale werkgevers en beschikbare instrumenten voor tijdelijke financiële ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, geloven wij dat er op termijn voor iedereen een betaalde werkplek of anders een arbeidsmatige dagbesteding moet kunnen worden gevonden.

De rol van onze gezamenlijke regionale sociale dienst is daarbij een zeer belangrijke. Om deze goed te kunnen vervullen, wil Team CDA dat de sociale dienst daarvoor beter wordt toegerust dan nu het geval is. Concreet betekent dit, dat Team CDA graag zou zien dat de eigen RSD zodanig wordt georganiseerd dat voor de toeleiding van cliënten naar de arbeidsmarkt of andere vormen van dagbesteding meer gebruik wordt gemaakt van de expertise van mensen met een verleden bij uitzendbureaus of andere commerciële arbeidsmarktpartijen. Dit alles om nog intensievere contacten met regionale werkgevers op te bouwen, de behoeften van deze werkgevers beter te begrijpen en beter inzicht te verkrijgen in de kennis, ervaring, belangstelling en specifieke vaardigheden van het eigen cliëntenbestand.

Speciale aandacht dient daarbij te worden besteed aan de ruim 100 Westervoorters die nu nog werken bij het Werkbedrijf Presikhaaf. De enorme financiële bijdragen die Westervoort de afgelopen jaren heeft moeten betalen ter dekking van de megaverliezen van Presikhaaf dienen in een tijdsbestek van maximaal 5 jaar te worden teruggebracht naar het landelijk gemiddelde zoals berekend door de landelijke branche organisatie voor de sociale werkbedrijven in Nederland, Cedris. Mogelijk via de tussenstap van het nieuwe Arnhemse werkbedrijf Scalabor dient de jaarlijkse bijdrage van Westervoort aan de arbeidsplaatsen van haar SWmedewerkers oude stijl te worden teruggebracht van € 500.000 nu tot € 100.000 die het volgens de landelijk gemiddelde Cedris norm zou moeten zijn.

Minimabeleid
Mede omdat Westervoort in vergelijking met de omringende Liemerse gemeenten relatief veel sociale huurwoningen in het goedkope segment heeft, wonen er in onze gemeente verhoudingsgewijs ook veel mensen met een laag inkomen. Daarmee is de schuldenproblematiek en de mate waarin mensen gebruik maken van bijzondere bijstand en de gemeentelijke schuldhulpverlening faciliteiten ook groter dan in de rest van de Liemers. In deze zin vertoont de Westervoortse bevolkingssamenstelling veel meer gelijkenis met de stad Arnhem dan met de nabijgelegen Liemerse dorpen.

Samen met de meeste andere Westervoortse partijen is het CDA voorstander van een warm, ruimhartig maar daarom niet minder doelgericht minimabeleid. Daar waar veel andere gemeenten de faciliteiten van dit minimabeleid beschikbaar stellen voor personen en gezinnen die rond moeten komen met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm, hanteert Westervoort daarbij het percentage van 120. Het CDA wil deze hoge norm ook de komende bestuursperiode absoluut in stand houden.

Waar mogelijk zou het CDA meer aandacht willen besteden aan preventieve maatregelen. Hoe kunnen we er samen met ons eigen Goed voor Elkaar Team, Regionale Sociale Dienst, woningcorporatie Vivare en energieleverancier Nuon voor zorgen dat we mensen met betalingsproblemen sneller in het vizier krijgen? Op welke nieuwe manieren zouden we deze mensen vervolgens in een eerder stadium kunnen helpen met een beter budgetbeheer?

Tegelijkertijd vindt het CDA het belangrijk dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee kunnen doen met het in Westervoort rijkelijk aanwezige verenigingsleven. De Gelrepas vormt hiervoor een belangrijk instrument. Aansluitend bij recent uitgevoerde landelijke onderzoeken zou daarbij wat ons betreft nog meer aandacht kunnen worden geschonken aan twee-oudergezinnen met studerende kinderen in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar.

Verenigingsleven
Het belang dat Team CDA hecht aan de geweldige activiteiten van ons rijke Westervoortse verenigingsleven is hiervoor bij de introductie van ons verkiezingsmotto al aangegeven. Het zal dan ook geen verrassing heten, dat Team CDA het huidige niveau van subsidieverlening aan de Westervoortse verenigingen absoluut wil blijven handhaven. Daarmee moeten alle sport-, cultuur- en andere verengingen de vereiste financiële armslag houden om de fantastische dingen te kunnen blijven doen die ze de dorpsgemeenschap op dit moment al aanbieden.

Maar juist vanwege die belangrijke functie die de verenigingen nu al vervullen voor het lichamelijk en sociaal welzijn van onze inwoners, zou Team CDA in overleg met de verenigingen de komende 4 jaar een serieuze poging willen wagen om ze te betrekken bij de opgave die de gemeente zichzelf heeft gesteld in dat wat in vaktermen ‘het Sociale Domein’ heet. Bij wijze van zogeheten ‘voorliggende voorzieningen’ worden in dat domein door verschillende welzijnsorganisaties subsidieaanvragen ingediend voor activiteiten die tot doel hebben om kwetsbare bevolkingsgroepen te activeren of van speciaal voor hun georganiseerde activiteiten te voorzien. Team CDA is ervan overtuigd dat naast de traditionele welzijnsorganisaties juist de bestaande Westervoortse verenigingen hier een geweldige meerwaarde zouden kunnen leveren. Waarom een maatschappelijk probleem als eenzaamheid niet willen bestrijden via een nieuwe activiteit van een bestaande vereniging? Waarom ouderen niet actief en maatschappelijk in beweging houden via een door bestaande verenigingen aangeboden activiteit als walking football of dansen voor senioren? Waarom de hersenfunctie van ouderen niet blijven trainen via een wekelijkse linedance activiteit? Voorbeelden die hier zijn neergezet om de nieuwe manier van denken te illustreren die Team CDA zou willen bevorderen.

Deze nieuwe manier van denken en misschien ook wel handelen bij de verenigingen moet zeker niet vanuit de gemeente worden opgelegd. De gemeente kan hooguit haar ideeën en ideaalbeelden aan de verenigingen presenteren, maar deze moeten vervolgens allemaal voor zichzelf beslissen of ze de ambitie, tijd en mankracht hebben om hierin mee te gaan. De gemeente dient de verenigingen bij deze nieuwe manier van werken niet alleen te ondersteunen in de vorm van nieuwe subsidiegelden. Veel belangrijker is in dit verband misschien het leveren van ondersteuning om als verenigingsbestuur de gedachtesprongen te kunnen maken die voor deze andere manier van werken en programmeren nodig zijn. De gemeente zou deskundige hulp aan verenigingen kunnen bieden om nieuwe activiteiten zodanig vorm te geven en te beschrijven dat ze uiteindelijk ook voor subsidiëring vanuit de welzijnsgelden in aanmerking komen. En misschien ook wel ondersteuning om samen met de verenigingen de vrijwilligers te zoeken die nodig zullen zijn om nieuwe activiteiten ook daadwerkelijk van de daarvoor vereiste menskracht te voorzien.

Samen met de sportverenigingen zou Team CDA ook willen onderzoeken of er een gezamenlijke aanpak kan worden ontwikkeld om nog meer Westervoortse kinderen aan het bewegen te krijgen. De initiatieven die in dit verband bestaan om Westervoortse kinderen via één sportarrangement op speelse wijze in contact te brengen met het sport- c.q. bewegingsaanbod van verschillende verenigingen, geniet onze warme sympathie. Mocht voor een goede uitvoering hiervan de actieve ondersteuning van de gemeente noodzakelijk blijken, dan staat Team CDA daar volledig voor open.

programmapunt: handhaving bestaande subsidies verenigingen programmapunt: verenigingen betrekken bij gemeentelijk welzijnsbeleid programmapunt: nieuw ‘multi-sport’ bewegingsarrangement voor kinderen

Ouderenzorg onze zorg
Vanuit de eigen christelijke achtergrond is het CDA altijd bijzonder begaan met het welzijn van alsmede de speciale zorg en aandacht voor onze ouderen. Door de in de afgelopen decennia sterk verbeterde fysieke conditie, het gemiddeld hogere welvaartsniveau en het toegenomen zelfbewustzijn en energieniveau van onze 60 plussers staat het gros van de ouderen vaak tot op hoge leeftijd actief en gezond in het leven. Het CDA wil dat graag zo houden en daarom liefst met voorrang activiteiten subsidiëren waaraan ook de wat kwetsbaarder ouderen tot op hoge leeftijd kunnen deelnemen en waar ze in hun wekelijkse leefritme steeds met veel plezier naar uitzien.

In dit verband kunnen wij ons voorstellen dat de voor iedereen openstaande activiteiten van de Herberg, als activiteit voor ouderen voor subsidie in aanmerking zou moeten kunnen komen.

Ook is Team CDA van mening dat het goede werk dat de Vereniging voor Ouderen Westervoort in het Trefcentrum verricht door de gemeente misschien nog wel steviger ondersteund zou kunnen worden dan nu het geval is. Wellicht dat hiermee een verdere uitbreiding van het serviceaanbod mogelijk zou kunnen worden gerealiseerd.

Het CDA weet dat op termijn een renovatie van het Trefcentrumgebouw nodig is om daar de activiteiten te kunnen blijven aanbieden die door de oudere Westervoorters zo hooglijk worden gewaardeerd. Het is daarbij geen geheim, dat het kerkbestuur als eigenaar van het gebouw de financiële armslag mist om de vereiste renovatie uit te kunnen voeren. Aangezien de Vereniging voor Ouderen zelf bereid is om voor behoud van hun verenigingsgebouw de armen uit de mouwen te steken, wil Team CDA de mogelijkheid bezien of behoud van het verenigingsgebouw kan worden bevorderd via aanvullende financiële ondersteuning van de Vereniging. Deze zou aldus in staat kunnen worden gesteld om de materialen aan te schaffen die de leden vervolgens zelf kunnen gebruiken om het Trefcentrum het broodnodige onderhoud te geven.

Team CDA is zich bewust van de behoefte in ouderencentra de Wilgenpas en Hamerstaete om aldaar meer activiteiten voor de bewoners aan te kunnen bieden. Daarom vinden wij dat de gemeente samen met de verhuurder en zorgorganisaties het initiatief zou moeten nemen om actief naar nieuwe mogelijkheden te zoeken. Mogelijk dat de beoogde vestiging in Westervoort van een nieuw Leerwerkcentrum van ROC Rijn IJssel in dit verband het organisatievermogen en de menskracht kan bieden die hiervoor vereist zijn.

Ten slotte zou Team CDA graag zien dat er binnen het Sociaal Domein met vernieuwde energie wordt gewerkt aan nieuwe preventieve zorgconcepten voor de oudere Westervoorters. Idealiter dienen dat zorgconcepten te zijn die een bijdrage leveren aan de problemen waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat deze bij de ouderen het meest voorkomen en om die reden ook de meeste aandacht verdienen.

De van gemeentewege aangeboden thuishulp voor ouderen is ook na de decentralisatie n Westervoort naar onze mening goed geregeld. Team CDA zou deze voorziening voor mensen die deze echt nodig hebben in ieder geval op het bestaande niveau willen houden.

Focus op preventieve zorg
Team CDA kan zich vinden in de manier waarop de gemeente het maatschappelijk werk en de zorg op dit moment heeft georganiseerd via het eigen Goed voor Elkaar Team. Volgens recent onderzoek is de tevredenheid van Westervoorters over de dienstverlening van het Goed voor Elkaar Team goed. Andere onderzoeken tonen aan dat organisatie van de nieuwe zorgtaken door de gemeenten de beste resultaten bereikt wanneer wordt gewerkt met gemeentelijke zorgteams die ieder circa 15.000 inwoners bedienen. De Westervoortse ervaring sluit daar nauw bij aan.

Na eigen consultatie van bewoners en zorgdeskundigen via onze CDA Klankbordgroep is bij Team CDA niettemin toch een wat andere kijk op de zorgaanpak ontstaan dan degene die op dit moment in Westervoort als leidraad wordt gehanteerd. Daar waar nu als uitgangspunt geldt dat alle gemeentelijke zorgactiviteiten erop gericht zouden moeten zijn om inwoners zoveel mogelijk ‘zelfredzaam’ te maken, zouden wij een en ander graag wat nader willen concretiseren. Zonder het hogere doel van de zelfredzaamheid van inwoners los te laten, zouden wij de focus van de gemeentelijke zorgactiviteiten meer willen laten aansluiten bij die maatschappelijke problemen die professionals in het veld binnen Westervoort als de meest voorkomende dan wel de meest urgente hebben bestempeld.

Naast de altijd noodzakelijke individuele behandeling van mensen met een acute zorgvraag, zou Team CDA het ontstaan daarvan liefst zoveel mogelijk voorkomen door ontwikkeling van nieuwe, voor alle daarin geïnteresseerde Westervoorters toegankelijke, algemene voorzieningen. Meer nadruk dus op wat professionals de preventieve zorg noemen. Zoals gezegd moeten die preventieve zorgconcepten zich richten op de bestrijding van die problemen die door de Westervoortse zorg- en gezondheidsprofessionals als de meest voorkomende en/of de meest ingrijpende worden gezien. Zonder dit onderzoek al te hebben uitgevoerd zou dan misschien wel kunnen worden gedacht aan de bestrijding van overgewicht bij jongeren, pesten op school en op internet, (dreigende) vereenzaming van ouderen, alcohol of drugsverslaving, of misschien wel het toenemend aantal langslepende vechtscheidingen.

Zodra de gemeente vanuit haar beleidsvormende taak eenmaal díe problemen heeft bepaald die het dringendst een algemene aanpak verdienen, kunnen welzijnsorganisaties maar ook de Westervoortse verenigingen programma’s of activiteit-voorstellen indienen die één van de problemen van het gemeentelijke prioriteitenlijstje willen tegengaan. In de daarbij behorende subsidieaanvragen dient wat ons betreft dan duidelijk te worden gespecificeerd op welke wijze de voorgestelde activiteit het gesignaleerde probleem denkt te bestrijden, welke inspanningen de subsidieaanvrager daarvoor zou willen verrichten, in welke frequentie men dat zou willen doen, in welke mate men verwacht dat de doelgroep daaraan zal deelnemen en welk meetbaar resultaat een en ander zou kunnen opleveren.

Opvang van statushouders
Na de grote toestroom van vluchtelingen in de voorgaande jaren is deze inmiddels wat afgenomen. De opvang door de gemeente van statushouders heeft ingrijpende gevolgen voor de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Ook vraagt het substantieel meer inspanningen van de mensen die werkzaam zijn bij de Regionale Sociale Dienst en de gemeenteambtenaren die zich bezighouden met de uitvoering van de bijzondere bijstand en armoedebeleid.
De integratie van statushouders in de Nederlandse samenleving heeft de hoogste prioriteit. Daarvoor is het belangrijk dat in Westervoort woonachtige statushouders snel de Nederlandse taal leren en liefst zo snel mogelijk buitenshuis aan het werk gaan. Voor Team CDA is het één niet afhankelijk van het andere. De ruime inzet van niet-Nederlands sprekende Oost-Europese werknemers leert dat taal geen barrière hoeft te zijn om statushouders snel inzetbaar te laten zijn op de regionale arbeidsmarkt. Integendeel, juist op de werkvloer in het contact met Nederlands sprekende werknemers zal de taalvaardigheid van statushouders zich zeer waarschijnlijk sneller ontwikkelen dan bij enkel het volgen van Nederlandse taalles. Participatie aan de arbeidsmarkt zal uiteraard per direct bijdragen aan de zelfredzaamheid, zelfontplooiing en integratie van statushouders met hun gezinnen in de Westervoortse samenleving. Bovendien sluit dit goed aan bij wat deze statushouders zelf het liefste willen: actief deel uitmaken van onze maatschappij.
Voor de snelle integratie van statushouders is het belangrijk dat zij zich gemakkelijk in het dorp en de regio kunnen bewegen. De fiets kan daarvoor een belangrijk instrument vormen en daarom is het belangrijk dat statushouders fietslessen worden aangeboden.

De ervaring leert dat kinderen uit vluchtelingengezinnen in het waterrijke Nederland een sterk verhoogd risico lopen op verdrinking. Daarom wil Team CDA onderzoeken of vluchtelingenkinderen in het kader van het integratiebeleid door de gemeente betaalde zwemlessen zou kunnen worden aangeboden.
programmapunt: (nog) niet Nederlands sprekende statushouders versneld naar betaald werk programmapunt: gratis zwemles voor kinderen van statushouders

Jeugd en jongerenwerk
Het jongerenwerk geniet de warme aandacht van Team CDA. In vorige coalitieperiodes is het jongerenwerk in Westervoort op een nieuwe wijze ingericht. De activiteiten zijn naar ons oordeel goed georganiseerd en behalen prima resultaten. De huidige manier van werken met de daarbij behorende financiering dient dan ook zoveel mogelijk gehandhaafd te blijven. Met name het vele en goede werk van Creon is wat ons betreft een voorbeeld van hoe jongerenwerk georganiseerd zou moeten zijn. Er is veel bereikt door veel en slim gebruik te maken van de inzet van Westervoortse jongeren die het jongerencentrum Creon bezoeken, waarbij die jongeren in de planning en uitvoer van activiteiten uitstekend worden begeleid door de professionele jongerenwerkers. De inzet van stagiaires levert bij dit alles een grote meerwaarde en daarom wil het CDA dit graag continueren en liefst nog verder uitbreiden.

Jeugdzorg
Sinds de decentralisatie van zorgtaken is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de plaatselijke uitvoering van de jeugdzorg. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de buurgemeenten en de Westervoortse huisartsen.
De kosten voor jeugdzorg nemen hand over hand toe en leiden bij gemeenten tot zorgen over de duurzame financierbaarheid daarvan. Omdat dit bij vrijwel alle gemeenten het geval is, hopen wij dat een en ander zal leiden tot een verhoogde uitkering van rijkswege voor deze gemeentelijke taak. Bestuurlijk zal het CDA zich hiervoor samen met de omliggende gemeenten sterk maken.

Voor een goede uitvoering en daaraan gekoppelde betaalbaarheid van de jeugdzorg is het essentieel dat dreigende problemen liefst in een zo vroeg mogelijk stadium worden onderkend. Daar waar sprake is van kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking is de onderkenning van de zorgvraag en de daaraan gekoppelde toeleiding tot zorgfaciliteiten vaak het beste geborgd. De vroegtijdige signalering van jeugdzorgbehoeften voor kinderen met een geestelijke gezondheidsvraag of gezinnen met moeizaam functionerende familiestructuren vraagt daarentegen een veel intensievere inspanning. Hiervoor is een goede communicatie tussen scholen, huisartsen, betrokken buren, vrijwilligers bij verenigingen en het gemeentelijke Goed voor Elkaar Team van het hoogste belang.

Voor een succesvolle vroegtijdige aanpak van (dreigende) problemen bij kinderen en de gezinnen waarvan zij deel uitmaken, dient duidelijk te worden welke voor iedereen toegankelijke algemene voorzieningen daarbij zouden kunnen worden ingezet. Team CDA pleit er in dit verband voor, dat in samenspraak met huisartsen, Goed voor Elkaar Team en scholen eerst een inventarisatie wordt gemaakt van de bij Westervoortse kinderen meest voorkomende dan wel meest aandacht vragende problemen. Zodra deze bekend zijn, kan marktpartijen in het kader van bestaande gemeentelijke subsidieregelingen worden gevraagd welke algemene voorzieningen zij zouden kunnen aanbieden om deze door de gemeente als speerpunt bestempelde problemen zo goed mogelijk aan te kunnen pakken.

Team CDA Westervoort onderschrijft het streven van Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds om samen te werken aan een rookvrije generatie. In dit streven past, dat we kinderen in elke fase van hun jeugd willen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. We willen daarmee de randvoorwaarden scheppen die nodig zijn om kinderen op te laten groeien als een generatie die zelf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst.

Afvalverwijdering/circulaire economie
Het gemeentelijke afvalbeleid gaat over meer dan enkel het ophalen en gedifferentieerd beprijzen van afvalstromen van inwoners via de grijze of groene container, plastic zakken of afval brengstation. Afvalbeleid moet worden bezien in het licht van het grotere ideaal van de circulaire economie, waarbij afval juist als grondstof voor nieuwe producten kan gelden. Voor zover wij dat als gemeente zelf al niet zouden willen, zijn er van rijkswege opgelegde normen en toekomstige streefgetallen waaraan we moeten gaan voldoen. En om deze normen ook daadwerkelijk te kunnen halen, moeten we hier als gemeente actief beleid op gaan maken.

Scheiding van afvalstromen in groen, plastic, drankkartons, papier, grofvuil, chemisch afval en aan het eind nog resterend huishoudelijk afval lukt in Westervoort al bijzonder goed. Mede als gevolg van onze diftar-strategie behoren de Westervoorters bij het scheiden van hun afval tot de koplopers in Nederland. Deze verhoogde inspanning van inwoners vertaalt zicht trouwens ook in steeds teruglopende afvalstoffenheffingen voor de inwoners. Maar om de landelijk geldende normen te gaan realiseren zullen we nog meer moeten gaan scheiden dan we nu al doen.

De CDA fractie is altijd bijzonder actief geweest op het thema van het afvalstoffenbeleid en zal dat de komende bestuursperiode ook blijven doen. Daarom willen we verdergaande maatregelen beproeven om de kilo’s restafval per inwoner nog verder terug te dringen, zoals daar zijn:
• extra (permanente) groen inzamelplaatsen;
• de bovengrondse afvalcontainers vervangen door ondergrondse containers;
• uitvoeren van een pilot met ondergrondse containers om inzicht te krijgen welke extra prestaties haalbaar zijn;
• hervatting van de luierinzameling zodra daar nieuwe verwerkingsmogelijkheden voor beschikbaar zijn;
• geen inzet van een derde container;
• voortzetting van de afvallessen op scholen;
• voortzetting van afvalcoaches;
• onderzoek naar de mogelijkheden tot reductie van de kosten voor de inwoners bij gebruik van het afvalbrengstation.
programmapunt: nog minder afval in de grijze container door betere afvalscheiding

Riolering en waterzuivering
Recent heeft de gemeenteraad het meerjarig watertakenplan voor Westervoort vastgesteld. Daarmee zijn de opgaven voor beheer en onderhoud van riolering en de waterwegen de komende jaren bekend.
Zeker is, dat we door het veranderende klimaat op dit gebied extra uitdagingen hebben. Zo wordt ons klimaat geleidelijk aan steeds warmer, waarbij we vaker langere periodes van droogte zullen meemaken maar ook veel heftiger regenbuien dan we vroeger gewend waren. De waterhoogtes van Nederrijn en IJssel kennen de laatste jaren heftiger schommelingen en het waterpeil van onze direct achter de dijken gelegen sloten en watergangen schommelt daarin mee. Dit betekent dat we langere periodes kennen met weinig water in de sloten met alle gevolgen voor kroosvorming, plantengroei en ook de waterkwaliteit. De steeds heftiger regenbuien stellen andere eisen aan de afvoer van regenwater op straat en in de wijken.

Om goed op deze veranderingen te kunnen reageren, streeft Team CDA ernaar om samen met het Waterschap Rijn en IJssel voor het gehele gemeentelijke gebied een zogeheten ‘klimaatstresstest’ uit te laten voeren. Deze test moet ons meer inzicht geven op welke manier en in welke mate het Westervoortse riool- en watergangenstelsel kwetsbaar is voor de gevolgen van de klimaatverandering. In welke mate wij zijn voorbereid op heftige regenbuien en langdurige droogte.

Bij dit alles zal er behalve naar lange termijnoplossingen ook moeten worden gekeken naar de aanpak van de problemen die we nu al zien in de vorm van droogvallende of stinkende waterpartijen en dikke pakken eendenkroos. Voor verbetering van de waterafvoer bij hevige buien dient ook te worden bekeken welke rol de gemeente kan spelen om inwoners te verleiden hun tuinen minder te verstenen en weer meer te vergroenen, zodat er rondom de huizen weer meer water door de bodem kan worden opgenomen.

Duurzame ontwikkeling
Milieu en duurzaamheid zijn allang niet meer het exclusieve aandachtspunt van de milieupartijen. Het is juist team CDA dat de laatste jaren binnen de raad het voortouw heeft genomen op dossiers als de voormalige vuilstortplaats van Putman, de verduurzaming van Westervoort, de vergroening van de Brugweg, het verder scheiden van ons afval en zorg voor het vanuit het bedrijventerrein van Huissen overwaaiende stof en geluid.

Hoewel verduurzaming van de leefomgeving in Westervoort natuurlijk niet de exclusieve opgave van de gemeente is, proberen wij op alle mogelijk manieren inwoners en bedrijven te wijzen op de noodzaak om hun huizen, bedrijven, energievoorziening en productieprocessen zoveel mogelijk duurzaam te maken. Dit is nodig omdat we als CDA Westervoort de doelstellingen van het Gelders Energieakkoord onderschrijven. Dit betekent dat de gemeente Westervoort in het jaar 2050 CO2 neutraal zal moeten zijn.

Team CDA vindt het in dit verband belangrijk dat er in de komende bestuursperiode samen met de gemeente Duiven een klimaatbeleidsplan wordt uitgewerkt, waarin zo veel mogelijk concrete en ook realistische doelstellingen worden geformuleerd voor het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Dit beleid zal in ieder geval handreikingen moeten geven hoe wij er als gemeente toe kunnen bijdragen, dat eigenaren van woningen, bedrijfs- en verenigingsgebouwen actief maatregelen gaan nemen om het energieverbruik daarvan terug te brengen.
Informatie en voorlichting zal daarbij zeer waarschijnlijk een belangrijk middel zijn en blijven. Subsidiëring van energiebesparende maatregelen in de vorm van bijvoorbeeld een duurzaamheidslening voor inwoners kan een andere benaderingswijze zijn.

In samenwerking met energieleverancier Nuon kan worden gekeken of het mogelijk is om bestaande woningen en gebouwen aan te sluiten op het plaatselijke stadsverwarmingsnet. Team CDA denkt verder aan maatregelen als voortgaande duurzame inkoop, het stimuleren van elektrisch rijden door een verdere uitbreiding van het oplaadnet in Westervoort, verduurzaming van afvalverwerking en het gebruik van andere energiebronnen dan gas bij nieuw te bouwen woningen en bedrijfsgebouwen.

Team CDA ziet graag dat de gemeente maatregelen initieert of faciliteert die ertoe bijdragen dat de eerder in een rapport beschreven mogelijkheden voor grootschalige toepassingen van zonnepanelen voor energieopwekking binnen de eigen gemeente daadwerkelijk worden benut. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de plaatsing van zonnepanelen op platte daken van gebouwen binnen de gemeentegrens. Daarbij zou een win-winsituatie moeten ontstaan voor de eigenaren van gebouwen en de exploitant van de zonnepanelen.

Bij deze zoektocht naar mogelijkheden voor verduurzaming van de energievoorziening binnen de gemeente, heeft bij het CDA de leefbaarheid van ons dorp niettemin prioriteit boven de (gedachte) milieuvoordelen van torenhoge windmolens aan de rand van onze bebouwing. Binnen de daarvoor beschikbare bezwaarmogelijkheden zal het CDA dan ook strijden tegen plaatsing van windmolens door buurgemeente Arnhem op enkele honderden meters van onze eigen wijken.

Ontginning van voormalige vuilstortplaats
Op het grondgebied van Westervoort bevindt zich de voormalige vuilstortplaats aan de IJsseldijk. Het grondwater is ter plaatse ernstig vervuild met zware metalen en chloorverbindingen. Hoewel de firma Putman eigenaar is van de vuilstortplaats, is de provincie Gelderland verantwoordelijk voor de sanering c.q. eeuwigdurende monitoring daarvan.

In het kader van de algemene beweging naar een circulaire economie wordt op Europese schaal door bedrijven en universiteiten onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze stortplaatsen te ontginnen en het gestorte materiaal daarbij te hergebruiken of om te zetten in elektriciteit.

Er is op dit moment al voldoende kennis beschikbaar om een inschatting te kunnen maken of de voormalige Westervoortse stortplaats zich leent voor toekomstige ontginning. Hiervoor dienen ter plaatse eerst nog de nodige onderzoeken te worden verricht. Hoewel de gemeente geen eigenaar is van de vuilstortplaats, kan zij in de vereiste voorverkenning en mogelijke realisatie van een en ander wel een belangrijke voortrekkersrol vervullen.

Succesvolle realisatie is namelijk alleen mogelijk wanneer de daarvoor vereiste vergunningen beschikbaar zijn, de noodzakelijke samenwerking met de Provincie en de firma Putman tot stand kan worden gebracht en de mogelijkheden met bijbehorende opbrengsten van toekomstige woningbouw op de (mogelijk) te ontginnen locatie in kaart zijn gebracht.

Team CDA stelt voor dat het nieuw te kiezen gemeentebestuur de mogelijkheden van dit traject met alle betrokken partijen serieus gaat verkennen.

Woningbouw en bestemmingsplannen
Als kleinste gemeente van Nederland qua oppervlakte is Westervoort vrijwel volledig volgebouwd. De vraag naar sociale huurwoningen is in ons dorp relatief gezien enorm hoog. De kans dat mensen die in Westervoort een huurwoning zoeken daar daadwerkelijk in slagen is daarentegen het kleinst in de hele regio. Daarbij komt ook nog, dat van de sociale huurwoningen die in Westervoort aan nieuwe bewoners worden toegewezen slechts een klein percentage terecht komt bij de eigen inwoners. Ook dat is uniek in de regio. Bij dit alles hebben juist de Westervoortse jongeren maar een zeer beperkte kans om in eigen dorp een huurwoning te vinden.

In de afgelopen bestuursperiode heeft Team CDA zijn uiterste best gedaan om het probleem van de jongerenhuisvesting geagendeerd te krijgen bij woningcorporatie Vivare en de regionale samenwerkingspartners op het gebied van wonen. We verwachten dat als gevolg hiervan de toewijzing van Westervoortse huurwoningen aan eigen jongeren zal verbeteren via met Vivare overeen te komen maatwerktrajecten. Ook is de CDA woonwethouder in het college de drijvende kracht om op het her te bestemmen schoolterrein van de Flierefluiter nieuwe huurwoningen te bouwen voor Westervoortse jongeren.

Ook in de komende bestuursperiode zal Team CDA Westervoort zijn uiterste best doen om de kansen voor Westervoortse jongeren op toewijzing van een huurwoning in eigen dorp te verbeteren. Dat willen we doen door stimulering van nieuwbouwprojecten waarbij Westervoortse jongeren voorrang wordt geboden. Een andere benaderingswijze is de reeds genoemde inzet van maatwerkoplossingen via woningcorporatie Vivare. Nog een andere oplossingsrichting zou kunnen worden gevonden in de omvorming van bestaande gebouwen tot een verzameling van onzelfstandige woonruimten voor jongeren met gedeelde keukenvoorzieningen.

Voor een betere werking van de Westervoortse huurwoningmarkt is het belangrijk dat de doorstroming van oudere inwoners van grotere eengezinswoningen naar beter bij de gezinssamenstelling en leeftijd passende alternatieve woningen wordt bevorderd. In samenspraak met woningcorporatie Vivare zullen hiervoor de woonbehoeften en -wensen van de Westervoortse ouderen beter in kaart moeten worden gebracht, om vervolgens te bezien op welke wijze de verhuizing van ouderen naar hen beter passende huurwoningen kan worden bevorderd.

Volgens de laatste cijfers mogen er in Westervoort de komende 10 jaar bovenop de bestaande plannen nog ongeveer 100 nieuwbouwwoningen extra worden gebouwd. In 2018 zal een onderzoek worden uitgevoerd op welke plaatsen deze het beste gerealiseerd zouden kunnen worden en wat voor soort woningen dat dan zouden moeten zijn. Team CDA is zich er van bewust dat er naast woonruimte voor jongeren ook stijgende behoefte is aan appartementen voor oudere Westervoorters die dan liefst in de dorpskern gesitueerd zouden moeten zijn. Tegelijkertijd is er de wens van veel Westervoorters om de band tussen dorp en de rivieren in de openbare ruimte te versterken. Mogelijk zou dat kunnen worden gerealiseerd door vernieuwende hoogbouwprojecten op locaties in de buurt van de dijken.

In nauw contact met de wijkraden en woningcorporatie Vivare dient het nieuwe gemeentebestuur alert te zijn op behoud van de leefkwaliteit in de verschillende buurten. Daar waar in kwetsbare wijken knelpunten dreigen te ontstaan, zal de gemeente deze voor zichzelf in kaart moeten brengen om vervolgens te kijken wat zij aan actie zou kunnen ondernemen om daar iets aan te veranderen. Conform de onlangs vastgestelde Woonvisie zal deze bestuursperiode de eerste aandacht dan uit moeten gaan naar de wijken Mosterdhof en de Broeklanden.
Bij dit alles speelt voor de gemeente de enorme uitdaging van de nieuwe Omgevingswet. In samenspraak met burgers en andere gebiedspartijen zal Westervoort de komende bestuursperiode moeten uitmaken op welke wijze wij in onze gemeente invulling willen geven aan de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet ons biedt. Daarbij gaat het vooral om de vraag hoeveel regelgeving en procedures we als gemeente bij ontwikkeling van nieuwe bouw- of bedrijfsplannen los willen laten, zonder dat de bestaande kwaliteit van de leefomgeving in ons dorp daarmee in gevaar komt.

In de toepassing van de nieuwe Omgevingswet is het CDA van mening dat daarbij voldoende rekenschap moet worden genomen van het feit dat het kleine grondgebied van Westervoort vrijwel volledig is volgebouwd en nog weinig mogelijkheden biedt voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat in het kader van de nieuwe Omgevingswet lastig ruim baan kan worden geboden aan nieuwe initiatieven in dichtbebouwde wijken waar iedere nieuwe ontwikkeling bijna per definitie raakt aan de directe leefomgeving en het woongenot van onze inwoners. Onderzoeken leren inmiddels ook dat inwoners in dichtbebouwde wijken hechten aan heldere, voor iedereen duidelijke afspraken over wat qua bebouwing of bestemming wel of niet mag in de eigen woonomgeving. Dit neemt echter niet weg dat Team CDA op plaatsen in het dorp waar dat wel mogelijk is graag gebruik zou willen maken van de nieuwe mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet daar biedt om letterlijk de ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven voor ontwikkeling van grondpercelen of herbestemming van bestaande gebouwen.

Belastingen en heffingen
Gehoor gevend aan een van de belangrijkste beleidsvoornemens van Team CDA is de gemeentelijke belastingdruk de afgelopen jaren, behoudens de reguliere prijsindexatie, niet toegenomen. Gevolg hiervan is, dat de gemeentelijke belastingdruk voor de gemiddelde Westervoortse inwoner volgens provinciale cijfers op dit moment zelfs het laagste is in de gehele Liemers.
Dankzij het solide financiële beleid van de afgelopen jaren staat Westervoort er boekhoudkundig bezien bijzonder goed voor. De algemene reserve is dusdanig hoog, dat we alle mogelijke financiële tegenvallers die zich in enig jaar zouden kunnen voordoen meer dan twee maal kunnen verwerken. Bij alle voorstellen voor nieuw beleid wordt meer dan ooit tevoren vanuit financieel perspectief gelet op wenselijkheid, doelmatigheid en de meetbare effecten. De gevolgen daarvan laten zich voelen in een ijzersterke financiële positie die voor Team CDA een eerste vereiste is om ook op termijn bestuurlijk zelfstandig te kunnen blijven. Want wie financieel zijn eigen broek niet kan ophouden, verliest op termijn vanzelf de regie over de eigen situatie.

Team CDA wil ook de komende bestuursperiode dit strakke financiële beleid voortzetten zonder verhoging van het totaalbedrag dat de gemiddelde Westervoorter jaarlijks aan gemeentelijke belastingen en heffingen moet betalen. Wat ons betreft, is dat zonder meer mogelijk bij het huidige meerjarig financiële perspectief en de korting die we verwachten te realiseren op de enorme financiële bijdragen die de gemeente de laatste jaren heeft moeten betalen aan de miljoenenverliezen van het sociaal werkbedrijf Presikhaaf.

Team CDA is van mening dat de opbrengst van de gemeentelijke hondenbelasting deels moet worden aangewend ter dekking van de extra kosten van de onder punt 4 van dit verkiezingsprogramma voorgestelde uitbreiding van de BOA handhavingscapaciteit. De gewenste extra handhavingscapaciteit zal namelijk deels moeten worden ingezet ter voorkoming van overlast door hondenbezitters (niet aangelijnde honden en niet opruimen van hondenpoep).

Ondernemers en ZZP-ers
Team CDA heeft binnen de Westervoortse gemeenteraad de meeste ondernemers in haar eigen gelederen. Bij de vorige verkiezingen heeft Team CDA dan ook als eerste Westervoortse politieke partij het snel groeiende aantal ZZP-ers als kiezersgroep op de kaart gezet. Immers, als gevolg van de steeds verder doorgaande flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn inmiddels zoveel Westervoorters ZZP-er, dat de plaatselijke politiek zich in ieder geval zou moeten afvragen of er voor deze speciale inwonersgroep mogelijk aparte maatregelen zouden moeten worden getroffen of speciale voorzieningen gerealiseerd. De eerste aanzet is daarvoor getroffen via de realisatie van het Westervoortse ondernemerscentrum voor ZZP-ers en de beleidsnotitie die richtlijnen geeft voor de vestiging van een bedrijf aan huis.

Tegelijkertijd vormen de ZZP-ers onder de Westervoortse bevolking een zeer diffuse doelgroep met sterk wisselende bedrijfsactiviteiten en behoeften. Daar waar mogelijk wil Team CDA de behoeften van de Westervoortse ZZP-ers ondersteunen, voor zover deze geen betrekking hebben op zaken die op landelijk niveau in Den Haag dienen te worden geregeld.

In overleg met ZZP-ers en mensen die overwegen dat te gaan worden, heeft Team CDA de behoefte genoteerd aan feedback van en intervisie met gelouterde ondernemers en financieel deskundigen over alle zaken waar beginnende en aspirant-ondernemers mee te maken krijgen. In de komende bestuursperiode zou Team CDA graag onderzoeken of deze vraag binnen de Westervoortse doelgroep inderdaad breed wordt gedragen. Wanneer dit het geval blijkt te zijn, dan zou de gemeente moeten bekijken of ze een plaatselijk ZZP-expertisecentrum mede zou kunnen faciliteren.

Ter voorkoming van overlast in de woonwijken als gevolg van het snel groeiende aantal ZZP-ers met eigen bedrijfsbussen, maar ook ter beveiliging van de bedrijfsmiddelen van ondernemers, bepleit Team CDA een onderzoek naar de behoefte aan betaalbare en beveiligde bedrijfsparkeerplaatsen voor Westervoortse ZZP-ers.

Onze belangrijkste programmapunten
Bij wijze van samenvatting van de hiervoor beschreven gemeentelijke aandachtsgebieden, zijn dit de belangrijkste programmapunten van Team CDA voor de komende bestuursperiode 2018-2021:

 Baas in eigen dorp! Westervoort blijvend zelfstandig
 Westervoort mooier
 Structurele oplossing kruising Dorpsplein/Z. Parallelweg
 Passende nieuwbouw voor Westervoortse jongeren en 55 plussers
 Meer subsidiegeld voor activiteiten voor ouderen
 Zinvolle dagbesteding voor iedere inwoner zonder werk
 Jaarlijks € 25.000 voor nieuwe buitenactiviteiten
 Handhaving bestaande subsidies (sport)verenigingen
 Geen verhoging van de gemeentelijke belastingdruk
 Wethouders vaker in gesprek met inwoners over eigen beleid
 Stimulering van nieuw sport- en bewegingsaanbod voor 55 plussers
 Westervoort duurzamer
 Verbetering kwaliteit winkelgebied Wyborgh
 Actieve ondersteuning van mensen met lage inkomens
 Extra BOA handhavingscapaciteit op straat

Kijk op de website van CDA Westervoort voor meer info