Standpunten D66

Prettig wonen en leven in Westervoort ofwel leefbaarheid
Leefbaarheid is een breed begrip. Iedere inwoner voelt er wel iets bij. Het heeft alles te maken met een goed en betaalbaar huis, met voldoende scholen voor onze kinderen, met een schone en opgeruimde wijk, met voldoende winkels, met een veilige omgeving, met een bloeiend verenigingsleven, met een sociaal vangnet voor ieder die dat nodig heeft. Samen vormen deze elementen een gevoel van leefbaarheid. Hieronder geven wij kort aan onze ideeën daarbij aan.

Wonen in Westervoort
D66 is tevreden met het feit dat er weer woningen gebouwd worden. Dat hoeven er niet veel te zijn voor een klein dorp als het onze, maar nieuwe woningen zijn wel nodig om jongeren en ouderen te behouden voor Westervoort. De verhouding vrije sector – sociale woningen is in de loop van de jaren wat scheef getrokken. Die verhouding willen we wat meer in evenwicht brengen. We willen meer leeftijdbestendige woningbouw om daarmee het wonen in Westervoort voor jonge gezinnen aantrekkelijker te maken.

Onderwijs en jongeren in Westervoort
Het aantal kinderen neemt in Westervoort af. Daarom zijn de laatste jaren al enkele scholen gesloten. We willen het huidige aanbod, dat nog steeds een grote diversiteit kent, zoveel mogelijk in stand houden. Verder wil D66 een veilige omgeving van en veilige routes naar de scholen. Daar horen ook voldoende en geschikte kinderspeelplaatsen bij en een veilig fietsnetwerk door Westervoort. En ook een oplossing voor de verkeersdrukte bij de aanvang van de scholen.
• Ook jeugd- en jongerenbeleid, jeugdzorg, recreatiemogelijkheden voor jongeren verdienen onze aandacht. Dit doen we door de jongeren meer te betrekken bij deze onderwerpen.

Cultuur in Westervoort
We mogen trots zijn op de grote hoeveelheid aan sportief en cultureel aanbod in ons dorp. Initiatieven op dat terrein van particulieren en organisaties verdienen de steun van de gemeente. Zo ook de wens dat alle kinderen zich moeten kunnen aansluiten bij een sportvereniging of een muziekinstrument moeten kunnen bespelen.

Openbare ruimte in Westervoort
Die inrichting van de openbare ruimte kan bijdragen aan een gevoel van comfortabel wonen. D66 wil daar in elk geval ruim voldoende geld voor reserveren. De opknapbeurt van de Hamersestraat heeft laten zien dat met een goede aanpak de veiligheid en het gevoel van de leefbaarheid kunnen enorm verbeterd kan worden.
• We willen een plan maken voor de herinrichting van de stationsomgeving, zodat die nog aantrekkelijker wordt voor reizigers en bezoekers.
• Een acuut knelpunt dat niet genegeerd kan worden is het kruispunt Dorpsplein-Zuidelijke Parallelweg. Daar pleiten we voor een ongelijkvloerse kruising voor de fietser.
• Ook ligt er de wens voor een vrij liggend fietsnetwerk door Westervoort.

Economie in Westervoort
Nu de economie in Nederland weer aantrekt, wil D6 dat dit ook in Westervoort zichtbar wordt. D66 wil graag meer investeren in de economie. Natuurlijk kan de gemeente bedrijven niet verplichten om zich in Westervoort te vestigen, maar wij kunnen wel de vestiging zo gemakkelijk mogelijk maken.
• Dat willen we doen door het Ambacht op te knappen en tevens de samenwerking tussen ondernemers op het Ambacht en in Westervoort in het algemeen stimuleren.
• Door het plein voor de Wyborgh opnieuw in te richten en het aantrekkelijker te maken om daar te verblijven (spelen, onderwijs en kindcentra), zou leegstand van winkels kunnen worden voorkomen.
• Ook door te stimuleren dat er meer horeca in Westervoort komt (dat kan bijvoorbeeld door in het bestemmingsplan de mogelijkheden voor horeca te verruimen).

Duurzaam Westervoort
Een aantal projecten, veelal in regionale samenwerking, zoals bijvoorbeeld inkoop van groene stroom, zonnepanelen op het gemeentehuis, gescheiden afvalinzameling, faciliteren van duurzaamheidsleningen zijn in gang gezet. Het ontbreekt echter aan samenhang en daardoor effectiviteit.
• Daarom wil D66 een samenhangende visie op de deelgebieden van duurzaamheid.
• Het natuurvriendelijk inrichten van de openbare ruimte met aandacht voor ecologische waarden en groenbeleving.
• We streven ernaar dat er een fonds ingesteld wordt dat inwoners en ondernemers helpt bij de aanleg en financiering van alternatieve energiebronnen. Denk aan zonnepanelen, windenergie, aardwarmte, afkoppelen van het gasnet.