Standpunten Groen Links

 

Een schone toekomst voor onze kinderen

In 2035 moet Westervoort klimaatneutraal kunnen zijn, dankzij zon-, wind- en waterenergie. De gemeentelijke organisatie in 2030 klimaatneutraal.

De gemeente stimuleert en faciliteert alle vormen van regionaal opgewekte fossielvrije energie. Dit is nodig om een bijdrage te leveren aan het akkoord van Parijs en daarmee de aarde leefbaar te houden voor onze kinderen. Hiertoe heeft Westervoort ook het Gelders Energie Akkoord getekend en dat schept verplichtingen.

Met woningcorporaties moet de gemeente plannen afspreken om geleidelijk alle wijken energieneutraal te maken, zodat aardgas overbodig wordt. Dat kan alleen maar met betrokkenheid van de bewoners zelf. Als een groep bewoners zelf al wil beginnen, moet dat worden beloond.

Voor huizenbezitters moeten leen-mogelijkheden maximaal zijn om energiemaatregelen te nemen. Bemiddeling naar landelijke regelingen is ook een taak voor de gemeente.

De gemeente moet de windturbines op de Koningspleij omarmen in plaats van tegenwerken. Het ontwerp is zo dat de overlast binnen de normen blijft. Daarom is het tijd om inwoners van Westervoort ervan te laten profiteren en dat ze aandelen kunnen kopen. Op dit punt moet er een andere wind gaan waaien in Westervoort.

Voor bedrijven geldt al de verplichting om die energiemaatregelen te nemen die snel terug te verdienen zijn; de gemeente dient dat te handhaven. Ook voor bedrijven komen leenfaciliteiten voor dit doel.

Regionaal helpt steun voor duurzaam doelgroepenvervoer, duurzaam aanbesteden en gezamenlijk inkopen van 100% fossielvrije, lokaal geproduceerde energie.

 

Eerlijk delen: armoede en schulden voorkómen.

Kinderen mogen niet in armoede opgroeien. We zorgen ervoor dat betaal- en schuldproblemen worden voorkómen.

Ieder heeft een kans op goed werk of en passende bezigheid, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning.

Het armoedebeleid blijft zoals nu of beter, geldt voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstands­norm. Hulp bij betaalproblemen en schuldhulpverlening kent geen wachtlijst, want anders verergert de situatie alleen maar. De gemeente is alert op stigmatisering en ondersteunt initiatieven als Stichting Leergeld, die eigenlijk niet nodig hoort te zijn.

We gaan ervan uit dat niemand vrijwillig in de bijstand zit. Vanuit dat vertrouwen wordt een ieder gestimuleerd en geactiveerd om passend werk te vinden en zo in het eigen levensonderhoud te voorzien. Sancties en boetes passen niet in die aanpak, tenzij fraude aangetoond is. Als de kans zich voordoet willen we experimenteren met basis­inkomen.

 

Westervoort veilig en bereikbaar

Fiets en voetganger staan centraal voor lokaal vervoer. Daarbij hoort maximaal 30 km/u in de bebouwde kom zoals op de Dorpsplein, Heilweg en Klapstraat.

Binnen Westervoort staan fietsers en voetgangers centraal; het gebruik van de fiets voor lokaal vervoer kan en moet verder omhoog. Daarvoor is nodig dat de voorzieningen (nog) beter worden, zoals slimme doorsteekjes, gevaarlijke paaltjes weg, (school)routes veiliger maken, brommers en snorfietsen op de weg, stallingen uitbreiden en vooral een glad wegdek voor fiets en scootmobiel.

De gevaarlijke plekken, zoals de kruising van de doorfiets­route op de Zuidelijke Parallelweg bij het Dorpsplein, worden na degelijke analyse veiliger ingericht. Geen fietshobbels, maar wel dynamisch waarschuwingssysteem voor automobilisten. Voor automobilisten vanuit het Dorpsplein helpt het snoeien de haag aan de rechterkant voor het zicht; als dat niet kan is een stopbord in plaats van voorrangsbord een goede optie. Het verleggen van de fietsroute zelf is geen oplossing want dat levert juist weer andere gevaarlijke situaties op.

Om tot een maximum snel­heid van 30 km/u in de bebouwde kom te komen, biedt de herinrichting van Heilweg en Klapstraat/Kerkstraat een kans om dit aan te passen. Op het Dorpsplein is het op 5 februari 2018 al besloten, dankzij een motie van GroenLinks.

In het buitengebied en op de dijken wordt het autoverkeer beperkt of onaantrekkelijk gemaakt. We gaan voor zo weinig mogelijk straatverlichting in dit gebied en voor fiets­routes met natuurvriendelijke (dynamische) verlichting van de juiste kleur (amber) zonder strooilicht.

Voor mobiliteit van en naar Westervoort blijft wat ons betreft de dienstregeling van het open­baar vervoer (trein/bus) op peil. Aanvullend vervoer is daarnaast gebruiksvriendelijk, duur­zaam en betaalbaar. Initiatieven voor het delen van auto’s (auto-maatje) en voor laadpalen worden gestimuleerd. We geven ruim baan aan de doorfietsroutes (snelfietsroutes) in ons dorp met veilige voorrang voor de fietsers op deze routes.

Fietsen moet worden gestimuleerd door gladde routes waar geen oponthoud is. Nauwelijks verkeerslichten, wel rotondes, snel reagerende verkeerslichten met ruime groentijden voor de fiets.

 

Iedereen is belangrijk

GroenLinks staat voor vrijheid en verantwoordelijkheid. In een open samenleving mag je zijn wie je bent en mag je je mening geven.

We gaan respectvol met elkaar om. Als we als samenleving willen groeien moeten we ons allemaal in elkaar durven in te leven. Er is plaats voor iedereen in deze samenleving.

Artikel 1 van de grondwet is ons uitgangspunt: geen discriminatie op wat voor manier dan ook. De gemeente is gastvrij, tolerant en koestert diversiteit op alle punten, zoals onder andere geloof en geaardheid. De gemeente geeft inhoud aan het begrip Regenbooggemeente.

Voor mensen met beperking wordt met inbreng van de Gehandicaptenraad Westervoort op korte termijn de agenda opgesteld met specifieke doelen over toegankelijkheid van gebouwen en vervoer, en over informatievoorziening en pas­send onderwijs.

Meedoen in de maatschappij is goed voor de eigenwaarde, de persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten. Dat geldt voor betaald en onbetaald werk. Vanuit het vertrouwen dat iedereen op eigen benen wil staan, helpt de gemeente hen die daar behoefte aan hebben. Voor mensen met een afstand tot arbeidsmarkt wordt werk of arbeidsmatige dagbesteding regionaal georganiseerd. Bij de overgang van de sociale werkvoorziening van Presikhaaf Bedrijven naar Werkbedrijf Arnhem (Scalabor) staat voor GroenLinks het belang van alle werknemers voorop. Bij aanbeste­dingen zet Westervoort volop in op Social Return: het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en geeft daarbij zelf het goede voor­beeld.

Statushouders en vluchtelingen krijgen een warm welkom en volop de mogelijkheid om zo snel mogelijk hun talenten in te zetten en integratie binnen onze samenleving een goede kans te geven.

We streven naar een ontspannen samen­leving: we werken liever met toezicht­houders dan met camera’s. Privacy is een groot goed; al weet Facebook meer van ons dan wie dan ook, verbondenheid met familie en buren moet ons meer een gevoel van veiligheid geven dan allerlei digitale systemen.

De gemeente gebruikt begrijpelijke woorden en is volledig in haar informatie. Om iedereen te bereiken moeten alle mogelijke kanalen gebruikt worden: sociale media, website en ook nog op papier voor wie dat wil; persoonlijk contact blijft ook belangrijk.

 

Natuurlijk groen

Natuur en biodiversiteit vormen het uitgangspunt voor het beheer en de inrichting van het groen in de openbare ruimte.

Bloeiende planten, een diversiteit aan bomen en een gezonde bodem vormen zo een natuurlijke omgeving voor bijvoorbeeld sperwers, vleermuizen, egels en bijen.

Het groen in Westervoort krijgt steeds meer de functie van natuur, zoals uiteindelijk in Park Steenderens gerealiseerd is. Het groen­beheer en de (her)inrichting is gericht op het verbeteren van de biodiversiteit en vriende­lijkheid voor bijen, vogels, kikkers, egels etc. Een gemeentelijke ecoloog zorgt voor de nodige ecologische kennis.

Het bomenonderhoud is gericht op het zoveel mogelijk behoud van bomen. Het kapvergunningsbeleid wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast. Er komt een stimulans voor meer particuliere bomen op de bomenkaart.

Het hemelwater moet zo natuurlijk mogelijk de bodem in zakken. Tuinverhardingen worden daarom ontmoedigd (tegel eruit, groen erin). Vanuit wegen en daken wordt zo spoedig mogelijk al het hemelwater via een apart stelsel buiten het gewone riool afgevoerd: een gescheiden stelsel, ook met wadi’s en overloopplekken.

De gemeente steunt initiatieven vanuit de inwoners voor bijvoorbeeld buurttuinen: stukken openbaar groen die door de buurt worden ingericht en onderhouden. Dit versterkt ook de contacten in de buurt. Wijken ontwikkelen zich zo tot meer inclusieve en meer ecowijken.