Standpunten PvdA

Armoede en schuldhulpverlening

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. De stijgingen van de woonlasten en zorgkosten zorgen voor een sterke toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat één op de negen kinderen opgroeit in armoede. Toch is dat ook in ons dorp het geval. Sterker nog, het worden er steeds meer!

Voor de PvdA is dit onacceptabel! Daarom streven wij naar een trendbreuk en spannen wij ons in om minder mensen in de schuldhulpverlening terecht te laten komen.

Aandachtspunten Doelstellingen
•      Aantal mensen in de schuldhulpverlening

 

–  Daling van het aantal mensen in de schuldhulpverlening

–  Daling van het aantal mensen dat toetreedt tot schuldhulp verlening

•      Capaciteit van de schuldhulp verlening

 

–  Meer gezinnen en personen helpen per jaar.

(N.B. dit zal een budgetverhoging met zich meebrengen)

Goed werk is de weg uit armoede. Samen met extra hulp bij problematische armoede moet dit leiden tot minder armoede en idealiter uiteindelijk tot het verdwijnen daarvan.

Aandachtspunten Doelstellingen
• (Her/bij-)scholing
(Op peil houden/brengen van kennis, kunde en vaardigheden en aanpassen aan de behoeften van vandaag en morgen.)
–  Trajecten voor werkzoekenden; Deelname gelijk aan of groter dan 25%.
 –  Werkzoekenden zo snel mogelijk weer  in de maatschappij brengen
 –  Studiebudget voor werkenden en/of garantiestellingen voor studielening
 –  Werkervaringsplaatsen; 1 op elke 20 arbeidsplaatsen
 –  Stageplaatsen; 1 op elke 20 arbeidsplaatsen
• Arbeidsparticipatie van alleenstaanden en vrouwen – Kinderopvang; Voldoende capaciteit, aantal kinderopvang plaatsen
•  Laag geletterdheid
(kunnen lezen en schrijven)(voldoende kunnen begrijpen en spreken van het Nederlands.)
–  Laaggeletterdheid; niveau gelijk aan of lager dan het regionaal gemiddelde.
  –  Actief op zoek naar hulpbehoevenden en leertrajecten aanbieden.
•        Vergrijzing –  Lager percentage van onvrijwillig werkeloze ouderen
•        Armoede –  Lager percentage van gezinnen die in armoede leven

Onderwijs

De schooluitval in Westervoort lag in schooljaar 2015-2016  op 1,47%. Dit is al een belangrijke verbetering ten opzicht van 2013-2014 (2,38%). Toch vinden wij extra aandacht nodig.

De Partij van de Arbeid streeft er naar dat vanaf 2022 iedere jongere in Westervoort het voortgezet onderwijs afrondt en een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt heeft, maar liever nog met een kwalificatie heeft die toegang geeft tot het hoger onderwijs.

Aandachtspunten Doelstellingen
• Vroegtijdige schoolverlaters (VSV’ers)[2] –  Tenminste 99% van de jongeren in Westervoort verlaat vanaf 2022 het onderwijs met een startkwalificatie.
• Zwemvaardigheid –  Vanaf 2022 verlaten alle leerlingen in Westervoort de basisschool met een zwemvaardigheid op het niveau van diploma b van de KNZB.

Leven in een duurzaam en groen Westervoort

Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering, de toename aan regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze gemeente en ons land. De verduurzaming gaat nu te traag; er is versnelling nodig. De gemeente richt zich op duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van een eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel voordeel.

Hierbij wordt ook gekeken hoe huurders mee kunnen delen in de opbrengsten van door de overheid gesubsidieerde projecten.

  • Energietransitie

De Nederlandse overheid heeft als doel dat de gebouwde omgeving CO2 neutraal verwarmd wordt in 2050. Westervoort kan hierbij aan mee helpen! Dit willen wij doen door in 2040 compleet klimaatneutraal te zijn.

Aandachtspunt(en) Doelstellingen
• Woningisolatie
• Energieverbruik
• Energieopwekking
• Alternatieve energievoorziening
o Zon, wind, restwarmte, bodemwarmte, warmtepompen
• Verlaten van de gasnetten
• Stadsverwarming
• Waterstof als energiedrager
–  Lokale klimaatverordening of -agenda gereed in 2021 met concrete doelen ten aanzien van de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), (overheids-)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen.

 

–  Klimaatneutraal in 2040

• Klimaatneutraal bouwen –  In 100% van de uit te geven vergunningen voor ingrijpende renovatie en nieuwbouw moet klimaatneutraal bouwen zijn opgenomen.
• Verduurzaming energieverbruik –  Tenminste 4 bewonerscoöperaties voor duurzame energieopwekking in 2022

 

Klimaatverandering
Om ook in de toekomst prettig te kunnen leven moeten we ons dorp (her-)inrichten met het oog op die toekomst.

We zullen ons moeten voorbereiden op klimaatverandering, waarbij we rekening moeten houden met hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming

 

Aandachtspunt(en) Doelstelling(en)
•  Klimaatadaptatie

 

–  Klimaatadaptatieverordening gereed in 2020 waarin in elk geval is opgenomen dat bij elke ingreep in de fysieke infrastructuur aandacht wordt besteed aan maatregelen die Westervoort verder voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

–  Klimaatadaptatieplan gereed in 2022

–  Regenbestendig bouwen, vermindering van verhard oppervlak en betere afwatering en berging

–  Hemelwaterafvoer niet op het vuilwaterriool maar op het oppervlakte water.