Standpunten VVD

Voorwoord
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Westervoort “Lokaal Liberaal” voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 – 2022.
De afgelopen jaren heeft de VVD namens onze kiezers deel uit gemaakt van de coalitie in Westervoort. Een belangrijk item voor de VVD bij de onderhandelingen was de kwetsbaarheid van de gemeentelijke organisatie. De VVD stond op het standpunt dat een algehele fusie met Duiven verstandig zou zijn. Politiek bleek dit echter niet haalbaar en we spraken met onze collega’s af dat wij wel stappen zouden nemen als ook zij overtuigd zouden raken van deze kwetsbaarheid. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er per 1-1-2018 een ambtelijke fusie met Duiven is aangegaan. Wij vinden dat een goede zaak. Of dit ooit nog tot een bestuurlijke fusie zal leiden? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

Met de VVD in het college zijn er veel goede zaken geregeld voor Westervoort. Een goed voorbeeld hiervan is de uitvoering van de decentralisaties (zorg, werk en jeugdhulp) door het opzetten van het “Goed Voor Elkaar” team. Het functioneert niet alleen boven verwachting maar blijft ook financieel nog eens binnen alle kaders. Uit onderzoek kwam naar voren dat Westervoort boven gemiddeld presteert ten opzichte van andere gemeenten. Ook onze wethouder heeft hierin een cruciale rol gespeeld. De VVD is trots op het gevoerde sociale beleid en de Westervoorters kunnen hier de komende jaren de vruchten van plukken.

In de harde sector heeft de VVD ook laten zien zijn mannetje te staan. De renovatie en hervorming van de Hamersestraat, inclusief de parkeervoorzieningen, bij de sportvelden is volledig en naar tevredenheid van alle partijen uitgevoerd. Daarnaast zijn meerdere straten rondom de Dorpskern heringericht en ze hebben nu de uitstraling die ze verdienen.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar ze voorspellen wel hoe wij ons als VVD willen blijven inzetten voor een mooi, sociaal en betaalbaar Westervoort. In de komende periode willen wij dat nog sterker doen en hebben daar uw stem voor nodig!
Bij de laatste landelijke verkiezingen in 2017 was de VVD de grootste partij in Westervoort, dat willen we nu ook lokaal worden.

Communicatie
Alles draait om communicatie en dat merken we elke dag. Als er iets mis gaat is het vaak te wijten aan gebrekkige communicatie. De VVD vindt dat dit moet verbeteren!
Alles gaat snel en de social media gaan soms nog sneller! Om bij de les te blijven, alles goed te kunnen volgen of adequaat te reageren is een stevige communicatieafdeling nodig. Deze afdeling, met voldoende capaciteit, zal de uitdagingen van deze tijd aan moeten kunnen.
Er is de laatste jaren te weinig budget vrijgemaakt om een degelijke communicatie in al zijn facetten te kunnen beheersen. In deze moderne tijd moeten we bereid zijn om structureel hierin te investeren, dit om onze inwoners te kunnen voorzien van actuele informatie. Daar hebben zij recht op.

Ook in Westervoort vindt vergrijzing plaats. De VVD vindt dat hier rekening mee moet worden gehouden bij de informatievoorziening vanuit de gemeente. De VVD is ook van mening dat de informatiepagina van de gemeente in de Westervoort Post weer in kleur moet worden weergegeven om beter op te vallen.

Financiën en Lasten
De gemeente Westervoort staat er, mede door het beleid van de VVD de afgelopen 8 jaar, financieel gezond voor. Voor de komende periode willen wij in de nieuwe coalitie dat de VVD de portefeuille van financiën gaat vervullen, zoals wij dat in 2013 ook gedaan hebben.

Gezien de uitvoerende taken, die in toenemende mate regionaal uitgevoerd worden, wil de VVD haar wethouder een fulltime functie laten vervullen. Een college van 4 wethouders is verantwoord gebleken omdat er steeds meer taken vanuit het rijk naar de gemeente zijn verschoven. Deze extra taken die vanuit het rijk naar de gemeenten zijn gekomen vragen ook van de bestuurders tijd. VVD vindt het belangrijk dat Westervoort als “kleine” gemeente toch bijzonder goed vertegenwoordigd is en blijft in regionale samenwerkingsverbanden. Hiermee zetten wij onze regio, en daarmee Westervoort, op de kaart.

De financiële reservecapaciteit van Westervoort staat toe dat er een wezenlijke lastenverlichting voor de inwoners komt. Daarom wil de VVD de onroerendzaakbelasting (OZB) voor bedrijven en eigen woningbezit in de periode 2018 – 2022 met 1% per jaar verlagen dus met 4 % over de gehele coalitieperiode.

De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. Ondanks de korting die bij de decentralisatie van taken was opgelegd heeft dit college de implementatie hiervan goed geregeld. De volgende grote taak die van het rijk naar de gemeente komt is de omgevingswet. Deze wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Dat betekent minder regels en kortere, overzichtelijke procedures. Zodat de inwoners en ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Deze nieuwe opdracht zal bij een VVD-wethouder in goede handen zijn

Subsidies en Evenementen
De Europese Unie subsidieert onder de naam WiFi4EU het gratis gebruik van snel internet via Wifi in parken en op pleinen in bibliotheken en openbare gebouwen. Iedereen in Westervoort moet in de openbare ruimte gratis van het internet gebruik kunnen maken. Zo kunnen natuurlijk ook overheidsinstanties en andere organisaties met een openbare taak plaatselijke onlinediensten promoten, denk bijvoorbeeld aan e-overheid, e-gezondheid of e-toerisme.

Westervoort staat ook bekend om zijn bruisende evenementen, zoals bijvoorbeeld het Balconcert, Westervoort in beweging, de Kermis, Carnaval of Kerstmarkt. De VVD vindt deze evenementen zeer belangrijk. Ze trekken traditiegetrouw veel bezoekers en dragen bij aan de bekendheid van Westervoort.

De VVD wil dat de gemeente actief bijdraagt aan de totstandkoming en promotie van deze evenementen en dat (horeca)vergunningen rondom deze evenementen snel en eenvoudig kunnen worden verstrekt. De VVD wil de vergunningsplicht voor kleine evenementen, die in horecagelegenheden plaatsvinden of die de Westervoorter in zijn wijk organiseert, afschaffen. Voor deze kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, kan worden volstaan met een melding vooraf.

Economie
De gemeente Westervoort heeft een unieke positie; Naast Arnhem en aan het begin van de Liemers. Over de weg, via het openbaar vervoer en over het water is Westervoort uitstekend bereikbaar. Met de komst van de A-15 ligt Westervoort op een logistiek strategische positie.

Ons bedrijventerrein krijgt met de revitalisering een uitstraling die weer past bij deze tijd. De VVD is trots op de bedrijven die we hebben in onze gemeente. Wanneer een ondernemer met een innovatief plan komt moet het uitgangspunt zijn dat dit goed is voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Dus we dienen dit waar mogelijk te stimuleren en te ondersteunen. De nieuwe omgevingswet biedt hiervoor de kansen.

De lokale VVD-politici hebben hun verantwoordelijkheid steeds genomen door met nieuwe voorstellen te komen en onderdeel uit te maken van door de gemeenteraad ingestelde commissies. Een goed voorbeeld hierbij is de auditcommissie (verbetering financiële verslaglegging).

Huisvesting en Ruimtelijke ordening
De VVD Westervoort ziet dat de gemeente al jaren tracht iets te doen aan de jongerenhuisvesting, echter zonder groot succes. Het lijkt op “dweilen met de kraan open” waarbij een goed gefundeerd plan nog uitblijft. De VVD heeft daar wél een heldere oplossing voor:
Voor een constructieve oplossing moet gekeken worden naar geschikte en betaalbare wooneenheden die, zo mogelijk, aangekocht kunnen worden. Met behulp van bijvoorbeeld “Intekening” of een “Poll”, zouden we vooraf een beter inzicht kunnen krijgen op de belangstelling van de jongeren hieromtrent. Hiervoor moeten we ook naar nieuwe innovatieve woonvormen kijken.

Verkeer
De planvorming en uitvoering van de herinrichting Hamersestraat en Dorpstraat is uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van onze VVD-wethouder, daarbij is de lang gekoesterde wens van de sportverenigingen om uitbreiding van de parkeerplaatsen tevens gerealiseerd. En dat alles ook nog eens met een financieel zeer gunstig resultaat. En dat is precies wat de VVD Westervoort wil, in het verleden maar ook in de toekomst.

Eigenlijk willen we dat heel Westervoort dezelfde kwaliteit uitstraling krijgt als nu de Hamersestraat. Natuurlijk kunnen we dat niet “even” uitvoeren, daar is tijd en geld voor nodig. De VVD wil een lange termijnplanning maken voor welke uitstraling we in Westervoort nastreven.

Voor de komende periode willen we beginnen met de herinrichting Dorpstraat vanaf het gemeentehuis tot en met de dijk. Dit alles met de vernieuwde uitstraling zoals op de Hamersestraat bij de kerk. Klinkers met rode brede fietsstroken helemaal tot aan de dijk. Conform de aanpak in het verleden willen we dit in nauw overleg met de bewoners samen vormgeven.

Door het wegvallen van de stadsregio is er in ons gebied een nieuwe overlegstructuur gekomen. Hier heeft Westervoort veel werk voor verzet. Dit heeft ertoe geleid dat Westervoort voorzitter is van de Regio Arnhem Nijmegen voor Mobiliteit binnen het gemeenschappelijk overleg. Dit betekent dat we in het hart van de besluitvorming zitten daar waar het gaat over verkeer en vervoer en bereikbaarheid binnen onze directe omgeving. En dat is belangrijk voor onze inwoners en bedrijven in Westervoort.

De VVD wil dat dit zo blijft en wil ook in de komende periode inzetten op dit voorzitterschap. Onder voorzitterschap van Westervoort heeft onze VVD Wethouder de verantwoordelijkheid op zich genomen om het doelgroepenvervoer (AVAN) met ca 120.000 ritten per maand naar tevredenheid van alle gemeenten op te zetten. Met dit soort activiteiten laat Westervoort zich zien in de regio. De VVD wil dit zo houden en zal zich ook in de toekomst hiervoor inzetten.

Sport en Ontspanning
De gemeente speelt een steeds belangrijkere rol in het leven van haar inwoners. Dat wordt weerspiegeld door de drie grote veranderingen die we de afgelopen jaren vorm hebben gegeven: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.), de Participatiewet en de Jeugdwet. Deze taken lagen tot voorheen bij de rijksoverheid.

Sport kan een positieve rol vervullen bij de uitvoering van deze nieuwe gemeentelijke taken in het kader van “voorkomen is beter dan genezen”. Een toenemend aantal Nederlanders lijdt aan leefstijlziekten en chronische aandoeningen. Dat maakt een andere kijk op zorg nodig. Investeren in preventie en een gezonde leefstijl voorkomt hogere zorgkosten en gezond beweeggedrag draagt hieraan bij.

Goed leren bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het kan rechtstreeks bijdragen aan betere leerresultaten, ontdekken van (sportieve) talenten en besef van normen en waarden. Kinderen bewegen echter steeds minder. Dat maakt het extra belangrijk dat kinderen op en na school hun sportieve talenten leren ontdekken. De plek waar je opgroeit moet geen verschil maken in de kansen die je krijgt.

Goede trainers, coaches, bestuurders en andere vrijwilligers zijn cruciaal voor de kwaliteit van de sportclub. Gemeenten kunnen daar verder aan bijdragen door te investeren in verenigingsondersteuning, opleidingen, bijscholing en andere vormen van kennisoverdracht. Dit kan mede door voorwaarden te stellen bij de aanstelling van vrijwilligers voor kwetsbare groepen.

Om het voor verenigingen in Westervoort makkelijker te maken vrijwilligers te werven stelt de VVD voor de verklaringen omtrent gedrag, de zogenaamde VOG, gratis te verstrekken.

Jeugd
De VVD Westervoort wil dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt door de lokale politiek.
Wij denken dat we hen het beste betrokken kunnen laten voelen, door hen ook daadwerkelijk inspraak te laten hebben. Het lijkt ons daarom een goed idee om via Creon avonden te laten organiseren waarin afvaardigingen van de jeugd tot 23 jaar hun ideeën kunnen uiten. Hieruit kan de gemeente dan input halen bij het vaststellen van de plannen en de begroting hiervan.

De VVD Westervoort stelt voor om het budget voor jongerenwerk via Creon te verhogen om de jeugd te betrekken bij gemeentelijke beleidsplannen. Bijvoorbeeld door een jeugdraad samen te stellen, die zich bezighoudt met onderwerpen die deze doelgroep raakt.

Jongeren doen veel via het internet. Hierbij liggen diverse gevaren op de loer. Het delen van intieme foto’s, pesten of het gevaar van daten met een onbekende met alle gevolgen van dien. De VVD wil dat jongeren veilig kunnen opgroeien door regelmatig voorlichting aan jongeren te geven over de gevaren van het internet. Bijvoorbeeld voorlichting en interventie bij pestgedrag op scholen en bij verenigingen.

Milieu en Afvalbeleid
In Westervoort doen we het goed met de aandacht voor ons milieu. Wij blijven alert op de kwaliteit van onze omgeving, zoals bijvoorbeeld rondom groenvoorzieningen en speeltuinen. De VVD wil dat dit in de toekomst zo blijft. Zwerfafval moet worden teruggedrongen.

Initiatieven op het gebied van milieu zullen positief kritisch worden gevolgd en daar waar mogelijk gesteund. Voorbeelden hiervan zijn onze inspanningen voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort, de duurzaamheidslening voor zonnepanelen en zo ook het faciliteren van oplaadpalen voor elektrische auto’s. De VVD Westervoort is tegen de plaatsing van windmolens op de Pleij.

Op het gebied van de afvalinzameling loopt Westervoort al een aantal jaren voorop in de regio bij het inzetten van effectieve maatregelen. Dit leidt ook nog eens tot steeds verder afnemende kosten. Landelijk heeft elke gemeente de opdracht gekregen om toe te werken naar maximaal 100 kilo restafval per huishouden op 1 januari 2020 en een afval scheidingspercentage van 75 %. In 2016 voldeed Westervoort al aan de gemeentelijke doelstelling die zij heeft gesteld voor 2017. Met gemak zijn we al heel goed op weg naar 2020.

Grote nieuwe vormen van afval inzamelen zijn dan ook niet nodig. Daarom is de VVD terughoudend met het invoeren van zogenaamd omgekeerd inzamelen van afval waarbij elke buurt een eigen ondergrondse container krijgt waar je dus met elke zak naartoe moet lopen. Dit zijn grote investeringen en kapitaalvernietiging van alle redelijk recent aangeschafte rolcontainers. Dit nog los van alle maatschappelijke problemen die ontstaan rondom zwerfafval, ouderen die niet in staat zijn hun afval gemakkelijk kwijt te kunnen of niet werkende afvalpasjes. De VVD onderzoekt alternatieve maatregelen zodat per 2020 wél aan de normen kan worden voldaan. Wellicht is het aan huis inzamelen van glas wel veel effectiever en goedkoper?

Veiligheid
Gelukkig laten de criminaliteitscijfers in Westervoort een neerwaartse tendens zien. Ook de zogenaamde “high impact crimes” en dat is hartstikke goed. De echte zware criminaliteit wordt echter niet aangepakt; wij doen meer aan symptoombestrijding. Dat kan ook niet of moeilijk plaatselijk, maar we kunnen wel ons steentje bijdragen. Wij steunen dan ook onze burgemeester die veel aandacht vraagt voor de ondermijning in Westervoort, de Liemers maar ook daarbuiten. We zien dat de zware criminelen zich steeds beter organiseren en wij moeten daar ook een goed georganiseerde overheid tegenover zetten.
Samenwerken op het dossier veiligheid in onze regio is een absolute must en de VVD zal dit vanuit Westervoort stevig ondersteunen.

Lokaal gebeurt er natuurlijk ook van alles: Cameratoezicht rondom het station en de ontwikkeling van de Buurt preventie app zijn daar mooie voorbeelden van. Dergelijke initiatieven kunnen op de steun van de VVD rekenen. De VVD verwacht echter ook iets van u als inwoner van Westervoort: zorg goed voor uzelf, sluit deuren en ramen goed af als u weg gaat, wees alert op verdachte situaties en bij twijfel bel altijd 112!